Определение №820 от 41607 по ч.пр. дело №4415/4415 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.820

София.29.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: В. АЛЕКСИЕВА
М. С.
при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията М. С.
ч.т.д. № 4415/2013 година

Производство по чл.282, ал.2 ГПК.
Образувано е по молба на [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място] с искане за спиране изпълнението на въззивно решение № 473 от 11.10.2013 г. поправено с решение № 2130 от 29.10.2013 г. по в.т.д. № 883/2013 г. на Пловдивския апелативен съд.
С решението, чието спиране се иска, е потвърдено решение № 957 от 31.05.2013 г. по гр.д.№ 2917/2012 г. на Окръжен съд-гр.П., с което молителят [фирма] е осъден да заплати на П. И. А. от [населено място] на основание договор за посредничество от 25.11.2008 г. общо сумата 33 245 евро, включваща възнаграждение в размер на 17 000 евро и неустойка за забава в плащането й в размер на 16 245 евро.
От приложената касационна жалба, подадена на 25.11.2013 г. се установява, че въззивното решение е обжалвано от молителя в срока по чл.283 ГПК.
Същевременно по делото е представен и платежен документ от 25.11.2013 г., с който молителят е наредил да бъде преведено по набирателната сметка на ВКС обезпечение в размер на 65 021.56 лв., представляваща левовата равностойност на присъдената сума от 33 245 евро по фиксинга на БНБ. Представена е и служебна бележка от счетоводството на ВКС, удостоверяваща постъпване на сумата по сметката на съда.
При тези данни настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл.282, ал.2 ГПК за спиране изпълнението на въззивното решение, поради което подадената молба следва да бъде уважена.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 473 от 11.10.2013 г. по в.т.д. № 883/2013 г. на Пловдивския апелативен съд.
Препис от определението да се връчи на молителя [фирма], [населено място].
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар