Определение №825 от 42710 по гр. дело №577/577 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 825
гр. София, 06.12.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Мария Иванова
Членове: Олга Керелска
Александър Цонев

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3165/16 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 от ГПК.
Съдът е сезиран с касационна жалба, подадена от М. С. Л. от [населено място] срещу решение № 55/ 17.03.2016г., постановено по в.гр.д. 660/2015г. на Кюстендилски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 4833/ 19.06.2015г. на Благоевградски районен съд. В жалбата се излагат доводи за неправилност на съдебния акт.
В Изложението за допускане на касационно обжалване, жалбоподателят подържа приложно поле на основанието за допускане по чл. 280, ал.1, т.3 от ГПК. Излагат се най- общо въпроси относно материалните предпоставки на чл. 4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация и разпределението на доказателствената тежест по този иск.
Постъпил е отговор на касационната жалба от П. „И. И.“ [населено място]. Възразява се срещу допускането на касационно обжалване и е изразено становище по съществото на спора.
Относно въпроса за допустимост на касационно обжалване, ВКС, състав на ІІІ г.о. намира следното:
В. съд е приел, че е сезиран с един иск за присъждане на неимуществени вреди по чл. 71 от ЗЗД в размер на 7777,77лв. срещу директора на училището в лично качество. Приел е, че не са налице предпоставките на чл. 4 от ЗЗД, тъй като ищецът законосъобразно не е бил допуснат до събеседване, както и че авторът на действието е колективен орган- комисия, назначена от директора, а не самата директорка на училището.
Съгласно т.р.1/2010г. на ОСГТК, касационното обжалване на въззивно решение следва да бъде допуснато и служебно от съда, когато съществува вероятност решението да не е валидно или да е недопустимо, дори и когато тези въпроси не са повдигнати от жалбоподателя.
В случая, касационното обжалване следва да бъде допуснато, тъй като съществува вероятност въззивният съд да се е произнесъл по нередовна искова молба по въпроса кой е надлежния ответник П.“И. И.“ [населено място] или А. М. Б. и дали е предявен само иск за неимуществени вреди или са предявени искове за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.
Ищецът е освободен от плащане на държавна такса с определение от 08.12.2014г. на Благоевградски районен съд.
Воден от горното, ВКС
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 55/ 17.03.2016г., постановено по в.гр.д. 660/2015г. на Кюстендилски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 4833/ 19.06.2015г. на Благоевградски районен съд.
Делото да се докладва за насрочване.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар