Определение №83 от 40126 по търг. дело №518/518 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

 
 
 
О   П   Р   Е   Д   Е  Л  Е  Н  И  Е
№ 83
 
                     гр.София,  09.11.2009г.
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и девета година  в състав:
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБКА ИЛИЕВА
                                               ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
                                                                         МАРИАНА КОСТОВА
 
след като разгледа, докладваното от съдията КОСТОВА т.д.  № 518/2009 г. по описа на съда, приема за установено следното:
            Постъпила е писмена молба от “Р” А. , чрез пълномощника на дружеството К. А. , адресирана до САС, за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението на Софийския апелативен съд, като вместо датата 1.01.2008г. се запиши датата на постановяване на решението от СГС 1.10.2008г.
Искането е основателно. Съгласно чл.247, ал.1 ГПК съдът служебно или по инициатива на страната по делото може да поправи допусната в решението очевидна фактическа грешка.
След произнасянето по молбата делото ще следва да се върне на ВКС, Търговска колегия за произнасяне по касационната жалба на “България тур” ЕООД.
С оглед на изложеното Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение
 
О П Р Е Д Е ЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по делото.
Делото да се изпрати на САС за произнасяне по молбата на “Р” А. от 28.05.2009г. за поправка на очевидна фактическа грешка.
След произнасяне по молбата по чл.274, ал.1 ГПК делото да се върне на ВКС, Търговска колегия за произнасяне по касационната жалба на “България Т. ” ЕООД.
 
ПРЕДСАДЕТАЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.