Определение №836 от 41967 по ч.пр. дело №5650/5650 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 836

С. 24.11.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 5650/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. М. П. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. М. С., срещу въззивното определение на Варненския апелативен съд, № 449 от 11.07.2014г. по в.ч.гр.д. № 311/2014г., с което е потвърдено определението на Варненския окръжен съд, № 1000 от 01.04.2014г. по гр.д. № 3109/2013г., с което е прекратено частично производството по делото по предявения от Т. П. насрещен иск.
Ответниците по частната жалба А. Ш. Х. и Е. Ю. Х. чрез пълномощника си адв. Н. З. молят да не се допусне касационно обжалване на въззивното определение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди първоинстанционното определение, с което е прекратено производството по делото по отношение на предявения от Т. П. насрещен иск, въззивният съд е приел, че въведеното от ищцата по насрещния иск основание е липса на право на собственост върху целия имот на прехвърлителя по сделката. Твърдението за липса на права върху целия имот у прехвърлителя не е сред основанията за нищожност по чл. 26 ЗЗД. То може да се релевира само като насрещно възражение в спора за собственост. Отделно от това, за да се води иск за нищожност на покупко-продажбата, в процеса следва да участва като страна и самият продавач по сделката, който в случая не е страна по делото.
Частната жалбоподателка моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1 и 3 ГПК по въпроса за „основателността на предявените от нея насрещни искове” и „налице ли е изяснена фактическа обстановка при постановяване на обжалваното определение”. Изложени са подробни съображения за материална незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното определение и за допуснати процесуални нарушения от въззивния съд при постановяването му. Прилага ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС и ТР № 4/2009г. ОСГК на ВКС.
ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение, тъй като касаторът не е формулирал материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно дадените с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС разяснения, материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Съгласно същото ТР касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Изложените от касатора оплаквания за неправилност на съдебния акт съставляват основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК, но не са основания за допускане на касационно обжалване.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на определението на Варненския апелативен съд.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Варненския апелативен съд, № 449 от 11.07.2014г. по в.ч.гр.д. № 311/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар