Определение №837 от по гр. дело №289/289 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N   837
 
София,  14.07.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни………………………….
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                              Членове:   АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                        ЕМИЛ ТОМОВ
при секретаря………………………………..….…………………………………………………..в присъствието на прокурора ………….………………………………………….. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА…………………………
гр.дело N 289/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Касационна жалба е постъпила от И. К. С. и С. А. С. от гр. Б., чрез пълномощника им адв. С от АК-Бургас, срещу решение № I-164 от 15.10.2008 година по гр.д. N 585/2008 година на Бургаския окръжен съд в частта, с която е оставено в сила решение №464 от 29.04.2008г. по гр.д. № 1773/2007г на районен съд-Бургас и са отхвърлени искове на касаторите срещу Ж. П. П. от гр. Б. за обявяване нищожност на договор за заем и договорна ипотека, предмет на нот. акт №95 по нот. дело № 5325/2005г. на нотариус О. Ж. , поради неприсъствено изготвяне на акта спрямо заемателите-ищци и поради противоречието му на закона, а именно Закона за банките и добрите нрави.
Ответникът Ж. П. П. от гр. Б. не е заявил становище.
Жалбата е постъпила в рока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предвидените в закона предпоставки, поради следното:
В изложението на касатора се поддържа твърдение за наличие на основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК – съдът се е произнесъл по съществен процесуален въпрос, касаещ възможността със свидетелски показания да се оспорва и доказва действителната воля на страните по една правна сделка в нотариална форма. Посочено е също, че решението е постановено в нарушение на практиката на ВКС, касаеща въпросите около нищожността на сделката поради противоречието й на закона и нарушаване на добрите нрави. Развити са съображения по съществото на правния спор.
Искането за допускане на касационно обжалване не следва да се уважава. Приложените две незаверени копия от съдебни решения на ВКС насочват към основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК. Формулираният процесуален въпрос е повдигнат неоснователно, тъй като освен че не е подкрепен със съдебни решения, няма отношение към процесуалното поведение на страните и съда, предприети по конкретния спор. Ищците са поискали разпит на един свидетел – тяхната дъщеря М. Г. , който е бил допуснат, а показанията – обсъдени от въззивния съд. Други доказателствени искания не са направени. От друга страна не са формулирани конкретни материалноправни въпроси по приложението на чл.26, ал.1 и 2 ЗЗД, които касационният съд да разгледа в контекста на основанията по чл.280, ал.1, т.2 ГПК. В изложението се съдържа само общо посочване на текстовете, които определят правната квалификация на иска. Приложените съдебни решения обосновават различна фактическа обстановка и другии искове, които са неотносими към настоящото делото и не са в подкрепа на твърдението за наличието на неправилна или противоречива практика на съдилищата.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № I-164 от 15.10.2008 година по гр.д. N 585/2008 година на Бургаския окръжен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар