Определение №839 от 18.12.2013 по ч.пр. дело №6777/6777 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 839

София, 18.12. 2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на шести декември през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 6777 по описа за 2013год., взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 ГПК , образувано по частна жалба на П. Г. Х. от [населено място] срещу разпореждане от 30.08.2013 г. по гр.д.№3030/2013г на Софийски градски съд АО ІІІ б състав , с което на основание 286 ал.1 т.2 от ГПК е върната нейна частна жалба с дата 18.07.2013г ,като постъпила срещу предходно обжалваемо разпореждане след изтичане на срока за обжалването му .
Частната жалбоподателка поддържа оплакване за незаконосъобразност на разпореждането и допуснат отказ от правосъдие . Неправилно е прието частната жалба да е просрочена ,съобщението до нея е било връчено на 15 юли 2013г ,прилага копие от съобщението , останало в страната като връчено с отбелязана на него дата
Частната жалба е допустима и постъпила в срок , по същество е основателна .
До връщане на постъпилата частна жалба вх.№85609 от 18.07.2013г и постановяване на обжалваното понастоящем разпореждане от 30.08.2013 г. по гр.д.№3030/2013г на Софийски градски съд АО ІІІ б състав , се е стигнало поради позоваване на констатацията по разпореждане №143 от 27.08.2013г на Председателя на І г.о ВКС , по повод изпращане на делото във ВКС за образуване и връщането му с указания . Констатацията , че тази частна жалба е посрочена и СГС следва да упражни правомощията си съгласно чл.286 ал.1 ГПК , което съставът е и сторил , е една неотносима към предпоставките за обжалване констатация . Това е следвало да съобрази състава на СГС , който иначе правилно е приел да има сезиране на по-горния съд с частна жалба срещу разпореждането от 05.07.2013г на СГС , а не срещу определението от 07.03.2013г, макар в самата жалба да е било посочено така. Следвало е или да се укаже на страната да отстрани противоречието , по отношение на посочения като обжалван акт , или да се приеме за извършено допустимото по процесуалния ред сезиране ,т.е да се приеме за обжалван този акт ,чието обжалване законът допуска и за което е бил даден срок .Казаната неточност в съдържанието на жалбата не може да компроментира упражненото процесуално право. Посоченото в разпореждане №143 от 27.08.2013г І г.о на ВКС просрочие е констатирано с оглед неточно посоченото в самата частна жалба , че с нея се обжалва определение №4504 от 07.03.2013г.на СГС. Спрямо това определение жалбата би се явила и просрочена , и втора по ред на постъпване , тъй като срещу определение от 07.03.2013г е имало постъпила друга частна жалба по-рано и тя е била върната с разпореждане на СГС от 05.07.2013г. Срещу последното и в срока за обжалване , предвид приложеното към делото съобщение с дата на връчване 15.07.2013г е постъпила и частна жалба вх.№85609 от 18.07.2013г. на П. Х..
Позоваването на неотносими към срока за обжалване констатации е довело до незаконосъобразно и неправилно връщане на частната жалба Разпореждането от 30.08.2013 г. по гр.д.№3030/2013г на Софийски градски съд АО ІІІ б състав следва да бъде отменено , а делото върнато на Софийски градски съд за по- нататъшни процесуални действия по частната жалба, постъпилата в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт , а именно .
По изложените съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява разпореждане от 30.08.2013 г. по гр.д.№3030/2013г на Софийски градски съд АО ІІІ б състав , с което е върната частна жалба на П. Г. Х. от [населено място] с вх.№85609 от 18.07.2013г и връща делото на същия съд за по-нататъшни процесуални действия по постъпилата срещу разпореждане от 05.07.2013г частна жалба .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар