Определение №841 от по гр. дело №580/580 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
N841
 
София14.07.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско
отделение, в закрито заседание на шести юли……………………………………….
две хиляди и девета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове:   АНИ САРАЛИЕВА
                ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря………………………………………………………………………………………………..
в присъствието на прокурора………………………………………………………….. изслуша
докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………
гр.дело N 580/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Я. Д. В. от гр. В., чрез пълномощника си адв. В. П. от АК-Варна, е подал касационна жалба срещу решение № 1* от 7.11.2008 година по гр.д. N 1364/2008 година на Варненския окръжен съд, с което е оставено в сила решение от 2.04.2008г. по гр.д. № 3265/2006г. на районен съд-Варна. С него са отхвърлени искове на касатора срещу П. Е. К. от гр. В. за унищожаване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот поради сключването му при заплаха – иск с правни основания чл.27 и чл.30 ЗЗД.
Ответникът П. Е. К. от гр. В. не е заявил
становище.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е в срок от легитимирано лице и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.2 ГПК, на което основание се позовава касаторът, поради следното:
Към касационната жалба няма изложение, нито са формулирани съществените въпроси, които следва да се обсъдят в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК. В него се съдържат съображения за неправилност на решението поради материалната му незаконосъобразност и допуснати нарушения на съществени процесуални правила – касационни основания за отмяна по чл.281, ал.1, т. З ГПК. Твърди се, че съдът в нарушение на процесуалния закон не е ценил показанията на сина на ищеца, сега касатор. тъй като бил заинтересуван от изхода на спора, както и че е отказал да обсъди данните по медицинска експертиза, като е посочил, че тя е неотносима към предмета на делото. По този начин е постановил решение, с което е отхвърлил иска за унищожаване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим поради заплаха, отправена от сина на касатора – св. Д. Касаторът се позовава на приложени два незаверени преписа от решения на Върховния касационен съд, от които може да се извлече основанието по чл.280, ал.1, т.2 ГПК. За да се стигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. В случая не са установяват предпоставките по чл.280, ал. 1, т.2 ГПК, тъй като липсата на въпроси, които да се преценят в контекста на посочената разпоредба, не дават възможност за обсъждане, нито за евентуално позитивен отговор по тях. Освен това представените решения са неотносими към конкретния правен спор, тъй като не съдържат обсъждане на процесуалноправни въпроси от кръга на разгледаните в производството и не обосновават извод за противоречива практика на съдилищата по приложението им.
По изложените съображения Върховният касационен съд –
състав на III г. о.
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №
1140 от 7.11.2008 година по гр.д. N 1364/2008 година на Варненския окръжен
съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:!.

Оценете статията

Вашият коментар