Определение №845 от 41814 по гр. дело №2456/2456 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 845

С. 24.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1504/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. Х. Л. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. Х. Ю., срещу въззивното решение на Старозагорския окръжен съд, № 456 от 04.12.2013г. по в.гр.д. № 1426/2013г., с което е обезсилено решение № 49/18.09.2013г. по гр.д. № 228/2013г. на Районен съд [населено място] и е прекратено производството по делото.
Ответникът [община] в представения писмен отговор от пълномощника адв. Е. Н. моли да не допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е обезсилил първоинстанционното решение и прекратил производството по делото поради липса на процесуална легитимация на ответника по трудовия спор, като се е позовал на ТР № 1/30.03.2012г. ОСГК на ВКС, съгласно което надлежният ответник по иск по чл. 344, ал. 1 КТ, предявен от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 2, изр. 1 КТ е работодателят, а не горестоящият спрямо него орган. Съгласно чл. 61, ал. 2 КТ за длъжности, определени в закон или акт на МС трудовият договор се сключва от горестоящия спрямо работодателя орган. Такава хипотеза е предвидена в чл. 37 от Закона за народната просвета /З./ при сключване на трудов договор с директорите на общинските детски градини от кмета на общината. В случая искът на М. Х. за оспорване на наложено й дисциплинарно наказание като директор на детска градина е предявен срещу [община], която не е процесуално легитимирана по този спор. В заключение съдът е приел, че първоинстанционният съд се е произнесъл по недопустим иск и е постановил недопустимо решение, което следва да бъде обезсилено и делото прекратено на основание чл. 270, ал. 3, изр. първо от ГПК.
К. М. Х. Л. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос когато съдът констатира, че искът по трудов спор в хипотезата на чл. 61, ал. 2 КТ е предявен срещу ненадлежна страна, следва ли да обезсили решението и да върне делото на първоинстанционния съд с указания ищецът да отстрани нередовността чрез конституиране на надлежен ответник, решен от въззивния съд в противоречие с ТР № 1/2010г.
Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на посоченото от касатора основание по поставения процесуалноправен въпрос, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Старозагорския окръжен съд, № 456 от 04.12.2013г. по в.гр.д. № 1426/2013г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар