Определение №848 от 41814 по гр. дело №1733/1733 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 848
С. 24.06.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1733/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Университет за национално и световно стопанство [населено място], подадена от пълномощника Л. Б. – р-л сектор „Правно обслужване”, срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г възз. с-в, № 8328 от 10.12.2013г. по в.гр.д. № 2753/2013г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 33 с-в, от 06.12.2012г. по гр.д. № 54813/2010г., и вместо него с въззивното решение е отхвърлен предявеният от У. против М. Н. Ц. иск с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 10 183,69 лв., представляваща получени от ответника суми за стипендии като докторант по редовна докторантура, които следва да се върнат поради отпадане на основанието, на което са получени.
Ответникът по касация М. Н. Ц. от [населено място] в подадения от пълномощника му адв. Г. М. писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявения от У. против М. Н. Ц. иск за заплащане на сумата 10 183,69 лв., представляваща получени от ответника суми за стипендии като докторант по редовна докторантура, въззивният съд е приел, че докторантите, които са отписани от докторантура без право на защита на дисертация, дължат връщане на получените суми за стипендии съгласно §5 на ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, в редакцията на тази разпоредба към датата на издаване на заповедта на ректора за отписване на ответника от 14.07.2008 г., но не и в редакцията на текста към момента на влизането й в сила на 20.11.2009 г., когато е окончателното решение на ВАС, с което е оставено в сила решението на административния съд, с което е потвърдена заповедта. Това именно е моментът, към който е прекратено правоотношението между университета и докторанта във връзка с редовната докторантура, от която той е отписан, следователно към този момент следва да се преценяват и последиците на прекратяването на това правоотношение с оглед на приложимите материалноправни норми. Към 20.11.2009г. разпоредбата на §5 на ПМС № 90 е изменена и вече не съдържа задължение за връщане на получените суми за стипендии. След изменението на посочената разпоредба с ДВ бр. 86/03.10.2008 г., връщане на получените суми за стипендии е предвидено само в хипотезата на стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание (§4 от ПМС № 90). След като към момента на влизане в сила на заповедта за отписването на ответника законът не предвижда изрично възможност да се връщат получените стипендии поради отписването на докторанта, а също така не е налице и отпадане на качеството му на докторант с обратна сила, то получените от ответника суми не подлежат на връщане и той няма задължение да ги изплати на ищеца.
К. Университет за национално и световно стопанство моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса кой е меродавният момент за възникване на вземането за връщане на стипендиите – дали датата на издаване или датата на влизане в сила на заповедта за отписване от докторантура без право на защита на дисертация.
ВКС намира, че поставеният въпрос е от значение за решаването на делото, но не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Заповедта на ректора за отписване от докторантура без право на защита на дисертация, съставлява индивидуален административен акт и поражда правно действие от момента на влизането й в сила. Към този момент законът не предвижда задължение за ответника за връщане на получената стипендия. Разпоредбата на § 5 ПМС № 90/2000г. е ясна и е приложена от въззивния съд в точния й смисъл.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение. На ответника по касация следва да се присъдят направените разноски по делото в размер на 700 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г възз. с-в, № 8328 от 10.12.2013г. по в.гр.д. № 2753/2013г.
ОСЪЖДА Университет за национално и световно стопанство [населено място], да заплати на М. Н. Ц. от [населено място] сумата 700 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар