Определение №849 от 41264 по ч.пр. дело №752/752 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 849

С. 21.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 декември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 752/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на E. Б. Д. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. П. К. С., срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ТО, № 1404 от 31.08.2012г. по ч.гр.д. № 5943/2012г., с което е оставена без уважение частната жалба на E. Б. Д. против определението на Софийски районен съд, 33 с-в, от 02.03.2012г. по гр.д. № 50853/2011г. в частта, с която е прекратено производството по делото по предявения осъдителен иск за задължаване на ответника [фирма] да открие индивидуална партида на името на ищцата.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
Софийски районен съд е прекратил производството по делото в частта относно предявения от E. Б. Д. против [фирма] осъдителен иск за осъждане на ответника да открие индивидуална партида на името на ищцата по съображения, че в конкретния случай откриването на индивидуална партида не представлява дължимо поведение, чрез което се предоставя определена облага и респективно не е притезателно право, чиято защита може да се търси посредством осъдителен иск.
В. съд е потвърдил определението със същите мотиви. Приел е, че предмет на осъдителния иск по правило е изискуемо притезание за определена престация от страна на ответника. Притезанието е това право, което има за предмет дължимо поведение. То представлява призната и гарантирана от закона възможност правоимащият да поиска от третото лице определена престация, която може да се изразява в действие или бездействие. В случая претендираното от ищцата действие не съставлява дължимо поведение и съответно не изисква съдебна администрация на спора. Възможността да се въздейства върху чужда правна сфера чрез намеса на съда е допустима само в определените от закона случаи, като разглежданата хипотеза не попада сред тях. Поради това липсва правен интерес от предявения иск.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частната жалбоподателка моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материалноправния въпрос „каква е правната природа на „Общите условия”, които уреждат доставката на стоки и услуги от страна на [фирма] – дали те имат императивен или диспозитивен характер и равнопоставени ли са субектите доставчик и потребител” и по процесуалноправния въпрос „съществува ли правна възможност и правен интерес за потребителя да поиска от съда да задължи монополиста да престира определено действие, предвидено като задължение в Общите условия”.
ВКС намира, че вторият въпрос, който обхваща и първия, касае спорния по делото въпрос относно допустимостта на предявения иск за осъждане на ответника да открие индивидуална партида на името на ищцата, поради което е от значение за решаването на делото.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като въпросът е решен от въззивния съд при точно прилагане на закона. П. права са вид субективни права. Те са такива граждански права, които имат за предмет действие или бездействие на определено лице по гражданско правоотношение, установено от закона или с договор между страните. Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор [фирма] не съдържат безусловно задължение за откриване и промяна на партида. Възможността за откриване на индивидуална партида е поставена в зависимост от представяне на редица документи, /част от които в случая ищцата е отказала да предостави/. Поради това за потребителя не съществува претендираното в настоящия случай притезание да се задължи ответникът да извърши исканото действие по откриване на индивидуална партида.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение Софийски градски съд, ТО, № 1404 от 31.08.2012г. по ч.гр.д. № 5943/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар