Определение №849 от 41814 по гр. дело №1809/1809 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 849

С. 24.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1809/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Б. [фирма] [населено място], подадена от пълномощника ст. юрисконсулт Г. П. А., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГК, ІV-В с-в, № 6754 от 09.10.2013г. по в.гр.д. № 6434/2013г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 77 с-в, от 14.02.2013г. по гр.д. № 48088/2012г., с което са уважени предявените от Г. Д. С. от [населено място] против Б. [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Г. Д. С. против Б. [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, въззивният съд е приел, че ищецът е извършил нарушение на трудовата дисциплина под формата на бездействие, като не е осъществил контрол върху работата на кондукторите във влака и по този начин е допуснал да пътуват пътници с нередовни документи, но наложеното най-тежко дисциплинарно наказание не съответства на тежестта на нарушението. За разлика от длъжностните задължения на кондуктора на влака, не се касае за неизпълнение на основното трудово задължение. Началникът на влака е адресат на общо задължение да контролира изпълнението на задълженията на влаковата бригада, но съгласно длъжностната характеристика преди всичко той е длъжен да организира и ръководи обслужването на влаковете и да създава организация за пълна безопасност на превоза и спазване на графика. Работодателят не е провел доказване, което по несъмнен начин да сочи на изключително тежко нарушение на трудовата дисциплина, предпоставящо налагане на най–тежкото дисциплинарно наказание. Съдът е приел, че бездействието не е умишлено, не е доказано да са настъпили сериозни неблагоприятни последици за имуществото и дейността на работодателя нито накърняване на репутацията на превозвача, поради което дисциплинарното уволнение е незаконно.
К. Б. [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите: когато е налице неизпълнение на възложената работа по смисъла на чл. 187, т. 3 КТ не съставлява ли то само по себе си тежко нарушение на трудовата дисциплина, доколкото засяга същността на трудовото правоотношение, който въпрос е решен в противоречие с решение № 9/2011г. ІІІ г.о. ВКС; налице ли е тежко нарушение на трудовата дисциплина, когато се установи пълно неизпълнение на значимо трудово задължение, независимо, че нарушението е еднократно извършено и не е установен умисъл, който въпрос е решен в противоречие с решение № 331/2011г. ІІІ г.о. ВКС.
ВКС намира, че не е налице твърдяното противоречие с представената практика на ВКС, тъй като въпросите съдържат условие /неизпълнение на значимо трудово задължение, засягащо същността на трудовото правоотношение/, което не е прието за установено от въззивния съд. Както бе посочено по-горе въззивният съд е приел, че за разлика от длъжностните задължения на кондуктора на влака, таксуването на пътниците не е основно трудово задължение на началника на влака. Касае се за общо задължение на началника на влака да контролира изпълнението на задълженията на влаковата бригада, но преди всичко той е длъжен да организира и ръководи обслужването на влаковете и да създава организация за пълна безопасност на превоза и спазване на графика. Приложените решения са постановени по казуси със съществено различна от тази по настоящото дело фактическа обстановка. По първото дело нарушението е свързано с неизпълнение на задължението за осигуряване на безаварийно пътуване и гарантиране живота и здравето на пътниците, а във втория случай нарушението се изразява в нарушаване на технологичния ред във връзка с регистрацията на МПС, с което са създадени предпоставки за извършване на престъпление.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГК, ІV-В с-в, № 6754 от 09.10.2013г. по в.гр.д. № 6434/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар