Определение №853 от 41270 по ч.пр. дело №777/777 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 853

С. 27.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20 декември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 777/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Д. Д. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Д. С., срещу определението на Пловдивския апелативен съд, № 1327 от 23.08.2012г. по гр.д. № 908/2012г., с което е потвърдено определението на Пловдивския окръжен съд, ІV гр. с-в, № 1223 от 10.04.2012г. по гр.д. № 1120/2012г. в частта, с която е оставено без уважение искането на М. Д. Д. за освобождаването му от внасяне на държавна такса.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното:
Пловдивският окръжен съд е оставил без уважение искането на М. Д. за освобождаването му от внасяне на държавна такса по съображения, че съгласно данните от декларацията ищецът е в трудоспособна възраст, регистриран е като ЕТ и за същия е налице реална и обективна възможност да реализира доход. Отделно от това ищецът притежава недвижим имот, който макар и обременен с тежести, може да послужи за набавяне на средства. В заключение съдът е приел, че не е установено ищецът да не разполага с достатъчно средства за заплащане на дължимата държавна такса.
В. съд е потвърдил първоинстанционното определение със същите мотиви, като освен това е приел, че видно от декларацията молителят осъществява значителна търговска дейност, което се установява и от отразения в приложените постановления на НАП вероятен размер на непогасени публични задължения.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение, тъй като определението е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Изложени са подробни съображения за материална незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт и постановяването му при съществено нарушение на процесуалните правила. Конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК не е формулиран.
При тези данни ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1,т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК и приетото с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно същото тълкувателно решение материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т.1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на определението на Пловдивския апелативен съд.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Пловдивския апелативен съд, № 1327 от 23.08.2012г. по гр.д. № 908/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар