Определение №86 от 42097 по гр. дело №505/505 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 86

гр. София, 03.04.2015 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по гр. дело № 505/2015 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Молителят по делото А. С. Б. е подал частна жалба с вх. № 1681/11.02.2015 г. срещу постановеното по делото, определение № 47/03.02.2015 г.
С разпореждане от 20.02.2015 г., на жалбоподателя са дадени указания в едноседмичния преклузивен срок по чл. 262, ал. 1, във вр. с чл. 275, ал. 2 от ГПК да представи препис от частната жалба и приложенията й за връчване на насрещната страна по делото, като изрично му е указано и че при неизпълнение на тези указания в посочения срок, частната жалба ще бъде върната. Съобщението за тези указания е редовно връчено лично на жалбоподателя на 04.03.2015 г., видно от приложения по делото отрязък от това съобщение с разписка за връчването. В рамките на посочения едноседмичен преклузивен срок, изтекъл в края на работния ден на 11.03.2015 г., жалбоподателят е подал нова „жалба” с вх. № 2715/06.03.2015 г., в която е изложил свое становище по съществото на правния спор, разрешен с влязлото в сила решение, чиято отмяна той е искал по делото. С това нито са изпълнени указанията за отстраняване нередовността на частната жалба с вх. № 1681/11.02.2015 г., нито пък представлява нова жалба срещу постановен по делото съдебен акт, която да следва да се администрира.
При така установените обстоятелства, съгласно чл. 262, ал. 2, т. 2, във вр. с ал. 1, с чл. 261, т. 1 и с чл. 275, ал. 2 от ГПК, частната жалба с вх. № 1681/11.02.2015 г. следва да бъде върната.
По изложените съображения, съдът
РАЗПОРЕДИ:

ВРЪЩА частната жалба с вх. № 1681/11.02.2015 г., подадена от А. С. Б. срещу определение № 47/03.02.2015 г., постановено по гр. дело № 505/2015 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Определение №212 от 14.4.2014 по търг. дело №3846/3846 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№. 212гр. София, 14.04.2014 г. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 25 март, две хиляди и четиринадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today