Определение №866 от 42265 по ч.пр. дело №3708/3708 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 866

Гр.С., 18.09.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.3708 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.23 ал.3 ГПК.
Образувано е предвид определение №.446/7.07.2015 по г.д.№.331/15 на Варненски апелативен съд за изпращането му на ВКС за определяне на друг равен по степен съд съобразно чл.23 ал.3 ГПК. Определението е постановено с оглед констатацията на апелативния съд, че поради отстраняване на всички районни съдии от районните съдилища в съдебните райони на Варненски окръжен съд, Разградски окръжен съд, Търговищки окръжен съд, Добрички окръжен съд и Шуменски районен съд от разглеждане на производство – образувано по подадена от Н. М. Н. искова молба вх.№.4264/6.03.09, първоначално образувана в г.д.№.2393/09 на Варненски районен съд, са изчерпани възможностите му да определи друг равен по степен съд.
Доколкото предвид изложеното Варненски апелативен съд не би могъл да процедира съобразно чл.23 ал.3 ГПК, ВКС като горестоящ съд следва да определи друг равен по степен съд, който да посочи компетентен съд за разглеждане на исковата молба. Настоящият състав определя като такъв Бургаски апелативен съд. Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА г.д.№.2393/09 на Варненски районен съд, образувано по искова молба вх.№.4264/6.03.09 на Н. М. Н., на Апелативен съд Б., за определяне на компетентен съд за разглеждането му.
Определението не подлежи на обжалване.
П.: ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest