Определение №867 от 42265 по ч.пр. дело №4513/4513 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 867

Гр.С., 18.09.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.4513 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
С разпореждане от 15.04.15 по г.д.№.436/14 на Софийски градски съд, ГО, ІІД въззивен състав, е върната подадената от ИА”Автомобилна администрация” касационна жалба вх.№.12116/2.02.15 срещу постановеното по делото решение.
Постъпила е частна жалба от ИА”Автомобилна администрация”, в която се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна.
Ответната страна К. Н. Р. оспорва жалбата.

Частната касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в законоустановения срок, от страна в процеса, имаща право и интерес от обжалване, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество е неоснователна.

С разпореждане от 3.02.15г. въззивният съд е оставил подадената от жалбоподателя касационна жалба срещу постановеното по делото решение №.18946/8.12.14 без движение с указания за представяне на писмено изложение на основанията за допускане на обжалване по чл.280 ал.1 ГПК, както и на вносен документ за внесени 30лв. ДТ по сметка на ВКС.
Жалбоподателят е бил уведомен за разпореждането на 9.03.15г.
В предоставения му срок и до постановяване на атакуваното определение не е изпълнил указанията. Представената с частната му жалба молба от 12.02.15г. – с която твърди, че са изпълнени дадените указания /със съобщение от СГС от 6.02.15, разписка BG-7862/18.02.15/, видно от текста й, касае представяне на вносен документ за платена ДТ за подадена частна жалба срещу разпореждане на СГС от 15.12.14 /л.44/ по делото за издаване на изпълнителен лист – а не е подадена във връзка с разпореждането от 3.02.15 и за отстраняване на недостатъци на касационната жалба срещу решението.
При тези обстоятелства следва да се приеме, че жалбоподателят не е изпълнил в срок дадените му указания и правилно и законосъобразно касационната му жалба е била върната на основание чл.286 ал.1 т.2 ГПК.
Предвид изложеното обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 15.04.15 по г.д.№.436/14 на Софийски градски съд, ГО, ІІД.

Определението е окончателно.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.