Определение №87 от 43131 по ч.пр. дело №367/367 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 87

София, 31.01.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Камелия Ефремова

Членове: Бонка Йонкова
Евгений Стайков

като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №125/2018г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.3 т.2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на С. И. Д., действащ като [фирма] – [населено място], срещу определение №896 от 08.12.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№637/2017г. на Окръжен съд – Ловеч. С посоченото определение е потвърдено определение №102/03.11.2017г. на съдията по вписванията при Районен съд – Ловеч, с което е отказано вписване на анекс към договор за аренда рег.№9844/27.10.2017г. на нотариус С. И., рег.№016 на ВК с район на действие района на РС-Плевен, поискано със заявление с вх.6165/03.11.2017г. на Служба по вписванията-Л..
Настоящият състав, след преценка на данните по делото, намира, че производството по същото следва да бъде спряно на основание чл.292 ГПК, тъй като въпросът, с който е обосновано допускане на касационното обжалване, е предмет на висящото производство по тълкувателно дело №1/2018г. на ВКС, ОСГТК.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.д.№125/2018г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о, до приключване на тълкувателно дело №1/2018г. на ВКС, ОСГТК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар