Определение №87 от 43364 по ч.пр. дело №955/955 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 87
София, 21 септември 2018 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:
председател: Капка Костова ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Данова Лада Паунова

изслуша докладваното от съдия Лада Паунова
нчд № 955 / 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 43, т. 3 от НПК.
Върховният касационен съд е сезиран с искане на и. ф. председател на Районен съд – гр. Сандански – съдия К., от 21. 09. 2018 година, за промяна на местната подсъдност по нчд № 513 / 2018 година по описа на този съд и определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа, поради невъзможност съдът да образува състав.
Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото, установи следното:
Искането за промяна на местната подсъдност на делото се основава на разпоредбата на чл. 43, т. 3 от НПК, според която ВКС може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав.
Производството е образувано пред Районен съд – гр. Сандански, по внесено в съда искане от Районна прокуратура – гр. Сандански за одобряване на извършено претърсване и изземване в протокол за претърсване и изземване от 19. 09. 2018 година, извършено по ДП № 3393М-518 / 2018 година по описа на РУ – гр. Сандански.
От приложените по делото осем броя определения на избраните на случаен принцип съдии-докладчици и толкова протоколи за избор на съдия-докладчик се установява, че съдиите от Районен съд – гр. Сандански са се отвели от разглеждане на делото при фактически съображения за наличие на колегиални взаимоотношения с обв. С. М. в качеството му на адвокат с практика в същия районен съд – ползвал лек автомобил „марка“, с рег. [рег.номер на МПС] , в който е проведено следственото действие и при правно основание по чл. 29, ал. 2 от НПК – с оглед възможността това да породи съмнения в обективността и безпристрастността на съдиите при разглеждане на делото.
Без да има възможност да контролира законосъобразността и основателността на направените самоотводи и при положение, че местно компетентният съд не може да образува състав, ВКС намира искането за промяна на местната подсъдност за основателно – налице са предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК за изпращане на делото за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, извън апелативния съдебен район, с оглед избягване на съмнения в обективността и безпристрастността на решаващите съдилища, а именно – Районен съд – гр. Пловдив.
Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нчд № 513 / 2018 година по описа на РС – гр. Сандански, за разглеждане от Районен съд – гр. Пловдив.
ПРЕПИС от определението да се изпрати за сведение на председателя на Районен съд – гр. Сандански.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

решение №420 от по търг. дело №1068/1068 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       № 420Гр.София, 31.05.2010 г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed