Определение №88 от по гр. дело №3455/3455 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N   88
 
София    04.02.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети януари……………………………..
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                Членове:    АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                           ЕМИЛ ТОМОВ
при секретаря………………………………..….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….……………………………………………… изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………
гр.дело N 3455/2008 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
В. Д. С., действаща като майка и законна представителка на децата си Р. Т. И. и Б. Т. И. , всички от гр. П., е подала касационна жалба срещу решение № 119 от 21.05.2008 година по гр.д. N 169/2007 година на Смолянския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 189 от 4.08.03г. по гр.д. № 333/02г. на Смолянския районен съд, като са отхвърлени исковете на касаторката срещу Р. Т. И. и Ю. Т. К. , двете от гр. С., с правно основание чл.30 ЗН.
Ответниците Р. Т. И. и Ю. Т. К. , двете от гр. С., оспорват касационната жалба. В писмен отговор излагат съображения за липса на основание за допускане на касационно разглеждане поради това, че не са формулирани съществени материалноправни и процесуалноправни въпроси, нито е обосновано наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
В изложението към касационната жалба не са формулирани съществените въпроси, които следва да бъдат обсъдени в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК – изготвена е само касационна жалба, в която се съдържат съображения за неправилност на решението, с твърдения за постановяването му в разрез с материалния и процесуален закон – основания за отмяна по чл.291, ал.1, т.3 ГПК. За да се стигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. Освен, че не са формулирани съществените въпроси, които следва да бъдат разисквани в това производство, в изложението няма и доводи в контекста на коя от хипотезите на чл.280, ал.1 ГПК трябва да бъдат обсъдени те. Не са представени противоречиви съдебни решения на съдилищата, но доколкото са цитирани две решения на ВКС, състави на I г.о., Върховният касационен съд направи служебна справка за съдържанието им. Първото решение касае материята по приложението на чл.90а ЗН и е в подкрепа на приетото от състава на въззивния съд по настоящото дело, а второто съдържа фактически данни, които са различни от установените в това производство, респ. то е неотносимо към предмета му. Няма доказателства и искане за направени разноски от ответниците по касацията.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 119 от 21.05.2008 година по гр.д. N 169/2007 година на Смолянския окръжен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар