Определение №884 от 41081 по гр. дело №109/109 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 884

С. 21.06.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 юни две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 109/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на Е. И. Й. и Агенция „Митници” [населено място].
Ищецът Е. И. Й., действащ като [фирма], чрез пълномощника си адв. С. Б. обжалва въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГО, І с-в, № 692 от 02.05.2011г. по в.гр.д. № 861/2010г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от [фирма] – в несъстоятелност, против Агенция „Митници” иск с правно основание чл. 1, ал. 1 З. за разликата над 9507,71 лв. – до 201 000 лв.
Ответникът Агенция „Митници” [населено място] чрез процесуалния си представител юрисконсулт С. Д. обжалва въззивното решение в частта, с която искът е уважен за сумата 9507,71 лв. имуществени вреди.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и са процесуално допустими.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
С решение № 716 от 05.11.2010г. по гр.д. № 196/2010г., постановено по реда на чл. 290 ГПК, Върховният касационен съд е отменил решението на Софийски апелативен съд от 10.06.2009г. по гр.д. № 1795/2006г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от предявеният от [фирма] – в несъстоятелност, против Агенция „Митници” иск с правно основание чл. 1, ал. 1 З. за сумата над 288,19 лв. до 201 000 лв. и е върнал делото на въззивния съд за ново разглеждане. По материалноправния въпрос, по който е допуснато касационно обжалване, „за момента към който следва да се определи размерът на обезщетението за вреди от незаконни действия на административен орган с оглед валутната равностойност на незаконно задържаните стоки от митницата” ВКС е приел, че стойностния характер на паричния дълг изисква неговото валоризиране. Приел е, че плащането следва да стане в български лева, но в размер равен на стойността на определено количество чуждестранна валута в определен ден. Обезщетението за вреди от незаконни административни актове може да се иска след тяхната отмяна с решение на съд, като вземането за обезщетение за вреди става изискуемо от момента на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт. Освен това е приел, че евентуалната печалба от продажбата на стоките не представлява пряка и непосредствена последица от действия по задържане на стоките, както и че последвалото обявяване на търговеца в несъстоятелност не съставлява пряка и непосредствена последица от отмяната на административния акт при наличието на данни за спиране на плащанията в един по-ранен момент от задържането на стоките.
При постановяването на въззивното решение са съобразени дадените от ВКС указания по прилагането на материалния закон.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Е. И. Й., действащ като [фирма], моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1,2 и 3 ГПК по въпроса „кое представлява и кое не представлява вреда от незаконосъобразните актове на държавните органи”. Прилага съдебна практика.
Агенция „Митници” моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса относно момента на възникване на имуществени вреди, представляващи претърпени загуби в размер на стойността на незаконно конфискувани стоки.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като и по двата поставени въпроса Върховният касационен съд се е произнесъл с посоченото по-горе решение при предходното касационно обжалване. По поставения от ищеца въпрос е приел, че евентуалната печалба от продажбата на стоките не представлява пряка и непосредствена последица от действия по задържане на стоките, а в конкретния случай и обявяването на търговеца в несъстоятелност не е пряка и непосредствена последица от отмяната на административния акт предвид спирането на плащанията в по-ранен момент от задържането на стоките. Съгласно приетото в т. 6 на ТР № 2/2004г. ОСГТК на ВКС оплакванията, които са били игнорирани като неоснователни, се преклудират и не могат да бъдат предявени при повторното касационно обжалване.
Поставеният от ответника Агенция „Митници” въпрос е материалноправният въпрос, по който на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е допуснато касационното обжалване при предходното касационно обжалване и даденият от ВКС отговор е съобразен от въззивния съд при постановяване на решението.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГО, І с-в, № 692 от 02.05.2011г. по в.гр.д. № 861/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар