Определение №89 от 27.2.2014 по гр. дело №1739/1739 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 89

гр. София, 27.02.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от съдията Таня Митова гр. д. № 1739/2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по повод постъпила частна жалба вх. № 6821 от 04.07.2012 г. на З. В. Д., чрез адв. Ц. П. срещу определение № 235 от 06.06.2012 г., постановено по гр. д. № 1739/2011 г. на Върховния касационен съд, ІІI г.о.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, при проверка редовността на частната жалба, прие следното:
Частната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбата на чл. 275, ал. 2, вр. с чл. 260, т. 7 и чл. 261, т. 4 ГПК. Същата е оставена без движение и на жалбоподателят са дадени указания за отстраняване на допуснатите нередовности в едноседмичен срок, а именно: за представяне на оригинална частна жалба с преписи за връчване на другите страни и за прилагане на платежен документ за внесена държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС, в противен случай частната жалба ще бъде върната. Съобщението е връчено лично на пълномощника на жалбоподателя – адв. П. на 06.02.2014 г., като в указания срок по делото няма данни да са изпълнени дадените указания за отстраняване на допуснатите нередовности, поради което частната жалба следва да бъде върната на жалбоподателя.
Частната жалба е и просрочена. Съобразно разпоредбата на чл. 275, ал. 1 ГПК, частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. В случая частната жалба е регистрирана в деловодството на Върховния касационен съд с вх. № 6821 на 04.07.2012 г., а съобщението, ведно с препис от определението е връчено лично на пълномощника на жалбоподателя на 11.06.2012 г. Законоустановеният едноседмичен срок за обжалване изтича на 20.06.2012 г., а частната жалба е подадена на 04.07.2012 г., т.е. след изтичане на законоустановения срок за обжалване на определението на ВКС. Предвид изложеното и на основание чл. 275, ал. 2, вр. с. чл. 262, ал. 2, т. 1 и т. 2 ГПК, частната жалба следва да бъде върната на жалбоподателя.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

връща частна жалба вх. № 6821 от 04.07.2012 г. на З. В. Д. срещу определение № 235 от 06.06.2012 г., постановено по гр. д. № 1739/2011 г. на Върховния касационен съд, ІІI г.о.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар