Определение №89 от 42787 по ч.пр. дело №334/334 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 89
София, 21.02.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, ІІ-ро т.о. в закрито заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Съдия: Евгений Стайков

като разгледа ч.т.д. №334/2017г. по описа на ВКС, ІІ т.о., взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.255 и сл. ГПК, образувано по молба за определяне на срок при бавност, подадена от Ч. Л. Л. и В. Т. Л. с твърдение за забавено произнасяне по ч.гр.д.№5283/2016г. по описа на Софийски апелативен съд.
Върховният касационен съд, след проверка на данните по делото, констатира следното:
Производството по ч.гр.д.№5283/2016г. по описа на Софийски апелативен съд е образувано въз основа на молбата за определяне на срок при бавност от 11.10.2016г. на Ч. Л. Л. и В. Т. Л., във връзка с оплаквания за забавено произнасяне по исканията, направени от ответниците Ч. Л. и В. Л. в отговора на исковата молба по т.д.№24/2016г. на Окръжен съд- Видин.
С определение №3790/14.11.2016г. по ч.гр.д.№5283/2016г., съдията от Софийски апелативен съд е оставил без уважение молбата от 11.10.2016г. на Ч. Л. Л. и В. Т. Л. за определяне на срок при бавност, излагайки съображения в подкрепа на извода, че не е налице допуснато забавяне от страна на първоинстанционния съд по по т.д.№24/2016г. на Окръжен съд- Видин във връзка с направените от ответниците процесуални искания и възражения за неподсъдност на спора, за привличането на трето лице-помагач и за събиране на поисканите от тях доказателства.
Със заявление от 23.01.2017г. по реда на чл.256 ал.2 ГПК молителите са заявили, че поддържат молбата си от по чл.255 ал.1 ГПК. Правният интерес от продължаване на производството пред ВКС молителите мотивират с наличието на „двойна бавност” – веднъж от страна на Видински окръжен съд за петмесечното му бездействие и за втори път – от страна на Софийски апелативен съд, който чрез своето определение от 14.11.2016г. е допуснал „отказ от правосъдие”.
В производството по чл.255 и сл.ГПК горестоящият съд е компетентен в случай на допуснато неоснователно забавяне да определи подходящ срок за извършването на забавеното процесуално действие. Предмет на настоящата молба за определяне на срок при бавност са процесуалните действия на съдията от Софийски апелативен съд по депозираната пред САС на 11.10.2016г. молба за определяне срок при бавност. В тази връзка процесуалните действия на Видински окръжен съд по т.д.№24/2016г. не могат да бъдат обсъждани в настоящото определение.
С оглед обстоятелството, че Софийски апелативен съд е постановил определение №3790/14.11.2016г. по ч.гр.д.№5283/2016г., с което е отхвърлил молбата на Ч. Л. и В. Л. от 11.10.2016г., настоящата молба за определяне на срок при бавност се явява неоснователна. Това е така, тъй като единствената възможност за горестоящия съд, предвидена в чл.257 ал.2 ГПК е даването на подходящ срок за извършването на процесуалното действие, което е забавено /не е извършено/. В случая ВКС не е оправомощен да даде подходящ срок на САС отново да постанови определение по чл.255 и сл.ГПК.
Съгласно чл.257 ал.2 ГПК определението, с което съдът отхвърля молбата по чл.255 ал.1 ГПК, не подлежи на обжалване. Ето защо в настоящото производство ВКС няма право да проверява правилността на определението на САС от 14.11.2016г., нито да го изменя или допълва. Меродавно за основателността, респ. за неоснователността на молбата за определяне срок за бавност срещу действия на съда, сезиран от своя страна молба за определяне на срок за бавност, е единствено обстоятелството дали съдът забавя произнасянето и постановяването на определението по чл.257 ал.2 ГПК.
Мотивиран от горното Върховен касационен съд,, ІІ т.о.
О П Р Е Д Е Л И:

Отхвърля молбата на Ч. Л. Л. и В. Т. Л. за определяне на срок при бавност по ч.гр.д.№5283/2016г. по описа на Софийски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

Съдия:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.