Определение №90 от 39986 по ч.пр. дело №319/319 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 90
 
гр.София, 22 юни 2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо наказателно отделение в закрито заседание на  две хиляди и девета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                              ЧЛЕНОВЕ:  
                                                                
                                                                                                  
и с участието на прокурора   СТЕФКА БУМБАЛОВА                                                                                                                  
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)    ПЛАМЕН ТОМОВ
ч.наказателно дело под № 319/2009 година
 
Осъденият П. И. Г. е подал по реда на чл.351, ал.5 НПК жалба срещу разпореждането от 16 март 2009 год. на съдия от въззивния Великотърновски апелативен съд по внчд № 297/2008 год. за връщане на друга негова жалба, подадена срещу въззивното решение – № 246 от 30 декември 2008 год., по същото дело.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура е изразил становище за неоснователност на жалбата срещу разпореждането.
Върховният касационен съд намери жалбата срещу разпореждането за процесуално недопустима – подадена извън срока за обжалване, и поради това – оставянето й без разглеждане с последващо прекратяване на делото в тази инстанция.
Осъденият е получил съобщението за връщане на жалбата му срещу въззивното решение на 2 април 2009 год. (л.38 от вчнд № 297/2009 год.), а е подал обсъжданата сега жалба на 27 април с.г., т.е. 10 дни след изтичането на 17 април на дадения му 15-дневен срок за обжалване. Това закъснение също е позволявало връщането на жалба – този път на подадената на 27 април, но пропускът на съдията в предходната инстанция не е пречка ВКС да реши сам въпроса, засягащ собствената му компетентност. Ето защо съставът на І н.о.
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена жалбата на осъдения П. И. Г. с изходящ номер П-831 от 24 април 2009 год. от затвора-Враца, подадена срещу разпореждането от 16 март 2009 год. на съдия от Великотърновския апелативен съд по вчнд № 297/2008 год.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото пред ВКС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
 
 
 
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар