Определение №90 от 41667 по ч.пр. дело №251/251 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 90

С., 28.01.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 януари две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 251/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. Н. М. от [населено място], приподписана от адв. Д. К., срещу въззивното определение на Габровския окръжен съд, № 725 от 27.08.2013г. по в.ч.гр.д. № 310/2013г., с което е оставена без уважение частната жалба на Ц. Н. М. срещу определението на Габровския районен съд, № 2368 от 17.06.2013г. по гр.д. № 1250/2013г. с което е прекратено производството по делото
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
С посоченото по-горе определение първоинстанционният съд е прекратил производството по делото поради недопустимост на заявената от Ц. Н. М. претенция, с която се оспорва отказ на Областен управител на област Г. да назначи М. по проект „Нов избор-развитие и реализация”. Приел е, че спорът не е трудов по смисъла на чл. 357 КТ, тъй като трудово правоотношение не е създадено. Преценката на работодателя да назначи определено лице на работа по трудово правоотношение или да не го стори, както е в случая, не подлежи на съдебен контрол.
В. съд е оставил без уважение частната жалба на Ц. Н. М. срещу определението на първоинстанционния съд по същите съображения.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частната жалбоподателка моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради липса на съдебна практика по въпросите „подлежи ли на съдебен контрол подборът на Областния управител при назначаване на работа на лица, одобрени за заемане на работно място по проект „Нов избор-развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси” и „подлежат ли на съдебен контрол резултатите от проведения конкурс за заемане на работно място по посочения проект”.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, тъй като по поставените въпроси практиката на ВКС е трайна и непротиворечива в посочения по-горе смисъл. Спорът, предмет на настоящото дело е извън обхвата на чл. 357, ал. 1 КТ, тъй като не е спор между работник /служител/ и работодател. Преценката на работодателя с кой от кандидатите за работа да сключи трудов договор не подлежи на съдебен контрол. Дори и в случаите на обявен конкурс по правилата на КТ, участниците, които не са класирани, не придобиват качеството на работник или служител, за да са процесуално легитимирани съгласно чл. 357 КТ да водят трудов спор срещу работодателя. В този смисъл са решение № 609/30.06.1992г. по гр.д. № 307/92г. ІІІ г.о. ВС, определение № 319/31.05.2005г. по гр.д. № 219/2005г. ІІІ г.о. ВКС, определение № 404/31.05.2012г. по г.гр.д. № 343/2012г. ІV г.о. ВКС. Договорът за осигуряване на заетост по проект „Нов избор – развитие и реализация” не съдържа клаузи, които да налагат други правни изводи. С този договор работодателят се задължава да сключи трудови договор с избраните от него лица – т. 4.1.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на определението на Габровския окръжен съд .
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение Габровския окръжен съд, № 725 от 27.08.2013г. по в.ч.гр.д. № 310/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар