Определение №914 от 42002 по ч.пр. дело №6998/6998 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 914

гр. София, 29.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 декември две хиляди и четиринадесета година в състав:
П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч.гр.д. № 6998/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на С. А. А., подадена от пълномощника й адв. Е. П., срещу определение № 1109 от 29.04.2014 г. по гр. д. № 1451/2014г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено определение на Софийски окръжен съд, постановено на 04.03.2014 г. по гр. д. № 98/2014 г., с което е отхвърлена молбата на жалбоподателя за допускане на обезпечение на иск за отмяна на дарение.
Частната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 396, ал. 2 ГПК на обжалване пред ВКС подлежи определение на въззивен съд, с което по реда на обжалването е отменено първоинстанционно определение и е допуснато обезпечението. Отказът да се допусне исканото обезпечение, потвърден с определение на въззивен съд, не подлежи на обжалване пред ВКС по аргумент на обратното основание от посоченото правило.
По изложените съображения частната жалба срещу така постановения съдебен акт на въззивния съд е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Мотивиран от горното Върховният касационен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 7040 от 10.06.2014 г. на С. А. А. от [населено място] срещу въззивно определение № 1109 от 29.04.2014г. по ч.гр.д. № 1451/2014 г. на Софийски апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.
П.:
Членове:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere