Определение №92 от 41302 по гр. дело №915/915 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 92

С. 28.01.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 915/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. П. М. от [населено място], приподписана от адв. Н. Л., срещу въззивното решение на Търговищкия окръжен съд, ІІ с-в, № 95 от 25.06.2012г. по в.гр.д. № 178/2012г., с което е потвърдено решението на Търговищкия районен съд, VІ с-в, № 228 от 19.04.2012г. по гр.д. № 2185/2011г., с което са отхвърлени предявените от В. П. М. против Г. Г. М. искове по чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД за заплащане на сумата 16 250 лв. и по чл. 108 ЗС за ревандикация на описания в решението гараж.
Ответникът по касация Г. Г. М. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявения от В. П. М. против Г. Г. М. иск по чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД за заплащане на сумата 16 250 лв. въззивният съд е приел, че прекратеният брак между страните не е „отпаднало основание”, което има предвид разпоредбата на чл. 55, ал. 1 ЗЗД, въз основа на което ищцата да претендира връщане на дарените от майка й и вложени в семейно имущество суми. Въпросът за начина на придобиване на апартамента и гаража и за дяловете на бившите съпрузи в това имущество е разрешен с влязло в сила съдебно решение и не може да се пререши. Сумата от 16 250 лв., която ищцата претендира от ответника, представлява уравнение на неговия дял, което тя се е съгласила да му заплати по постигнатата по делото спогодба. Т.е. основанието, на което ответникът е получил тази сума не е обвързано с това дали страните са в брак или не. Тази сума ищцата е превела на ответника изпълнявайки свое задължение към него, а ответникът я е получил на валидно и съществуващо правно основание – спогодба. Относно претенцията по чл. 108 ЗС съдът е приел, че ответникът е собственик на гаража по силата на същата спогодба по делбеното дело.
К. В. П. М. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите за „законността на сключената съдебна спогодба по гр. д. № 1015/2008г. и неоснователното обогатяване на ответника М.“. Счита, че „от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото е въпросът да се изяснят основните въпроси на спора, законността на сключената съдебна спогодба по гр.д. № 1015/2008г., прогласяването й за нищожна и неоснователното обогатяване на ответника, и да се постанови практика на ВКС по тези казуси”.
На първо място следва да се отбележи, че касационната жалба и изложението съдържат твърдения и искания които не са предмет на делото. Нито исковата молба, нито последващите й уточнения съдържат фактически обстоятелства и искане за прогласяване нищожност на спогодбата или за унищожаването й поради грешка и измама. Изложението не съдържа и конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК съгласно разясненията, дадени в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС – да е включен в предмета на спора, да е обусловил правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Търговищкия окръжен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Търговищкия окръжен съд, ІІ с-в, № 95 от 25.06.2012г. по в.гр.д. № 178/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар