Определение №927 от 41092 по гр. дело №542/542 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 927
С., 2.07.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юни две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 542/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Т. Х. Г. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. Р. П., срещу въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГК, 8 с-в, № 1918 от 12.12.2011г. по в.гр.д. № 2206/2011г., с което е отменено решението на Софийски градски съд, І-2 с-в, от 19.04.2011г. по в.гр.д. № 8681/2009г., и вместо него с въззивното решение е отменено дарението, извършено на 22.12.2006г. с нот. акт 0 146/2006г., по предявения от Л. К. Л. против Т. Х. Г. иск с правно основание чл. 227, ал. 1, б. „в” ЗЗД.
Ответникът по касация Л. К. Л. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Т. Х. Г. поддържа, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване. Счита, че правният спор по настоящия казус засяга съществен материалноправен и процесуалноправен спор, който е от голямо значение за точното прилагане на закона, тъй като напоследък се наблюдават много случаи на пострадали от подобни дарители граждани, довели ги до пълно финансово разорение. Липсва практика на ВКС, в която да е прието, че фриволно всеки дарител без всякакво основание и повод може да иска отмяна на договор за дарение, след като са минали пет години от сключването му, поради което въззивното решение противоречи на практиката на ВКС – чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Освен това правният спор по делото е разрешен противоречиво от съдилищата, тъй като първоинстанционният съд е отхвърлил изцяло предявения иск, а въззивният съд го е уважил при същите доказателства.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение. К. не е поставил конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Изложените съображения за неправилност на решението не съставляват въпрос, решен от съда при някоя от хипотезите на т. 1, 2 или 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Към изложеното следва да се добави и това, че дори и да бе формулиран материалноправен или процесуалноправен въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК, то противоречивото му решаване в рамките на настоящото производство от първоинстанционния и въззивния съд не формира противоречива съдебна практика и не е основание за допускане до касационно обжалване на въззивното решение. Съгласно т. 3 на посоченото по-горе ТР за да е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК правният въпрос, от значение за изхода по обжалваното въззивно решение, трябва да е разрешен в противоречие с друго влязло в сила решение, по същия правен въпрос.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГК, 8 с-в, № 1918 от 12.12.2011г. по в.гр.д. № 2206/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар