Определение №939 от 2.7.2012 по гр. дело №44/44 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N.939

С. , 2.07.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юни…………….………………
две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: С. ЧАНАЧЕВ
Е. ТОМОВ
при секретаря………………………………..….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….……………………………………………… изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………………
гр.дело N 44/2012 година.
Производство по чл.288 ГПК.
Х. А. Ч. от [населено място] и Е. А. А. от [населено място], А., в качеството им на законни представители на малолетното дете А., чрез пълномощника им адв. Г. И. от АК-П., са подали касационна жалба срещу решение № 256 от 28.10.2011 г. по гр.д. N 523/2011 година на Хасковския окръжен съд в частта, с която е потвърдено решение № 292 от 04.05.2011 г. по гр.д. № 287/2011 г. на районен съд – Х.. В тази част е отхвърлена молба на касаторите, при участието на [община], Дирекция Социално подпомагане – Х. и Районна прокуратура – Х., за прибавяне към фамилното име на детето А. с тире и фамилията на майката Ч., като занапред фамилията на детето да стане А.-Ч. – иск с правно основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация. Поддържат се оплаквания за неправилност на решението поради допуснати нарушения на материалния закон, на съществени съдопроизводствени правила е необоснованост – основания за касационно обжалване по чл.281, т.3 ГПК.
Ответникът [община] не е заявил становище.
Заинтересованите страни Дирекция Социално подпомагане – Х. и Окръжна прокуратура – Х. също не са заявили становища.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирани лица срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт. По допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, на което допълнително основание се позовават касаторите, поради следното:
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, което е част от касационната жалба, не са формулирани въпроси, които да бъдат обсъдени в контекста на допълнителните основания по чл.280, ал.1 ГПК. В него е посочено, че „заради масовият характер на смесените бракове между чужденци и българи, при което децата са родени в чужбина, последните /децата/ макар да са български граждани по произход – същите следва да носят единствено чуждите /чуждоезичните/ фамилии на бащите си”, т.е. изложено е съображение за целесъобразността на разрешението за начина на образуване на фамилното име, дадено в българския граждански закон, но не и за законосъобразността на постановения съдебен акт и още по-малко за наличието на основания за допускане на обжалването.
Върховният касационен съд е имал повод да посочи, че липсата на правен въпрос във връзка с основанията по чл.280, ал.1 ГПК има за последица недопускането на касационно обжалване. Нещо повече – изложението трябва да съдържа обосновка в коя част съществените мотиви на въззивния съд, свързани с поставения въпрос, се отклоняват от разрешенията, дадени в задължителна практика на ВКС или къде касаторът съзира противоречива практика на съдилища – виж ТР № 1/19.02.2010 г. по т.д. № 1/2009 г. на О.. Няма обосновка и по кой въпрос липсва практика на съдилищата или защо съществуващата практика трябва се преодолее в поддържана от касаторите насока, тъй като е неправилна и следва да бъде преразгледана или доразвита. В случая липсва както правен въпрос, така и обосновка относно наличието на някое допълнително основание по чл.280, ал.1 ГПК, което препятства възможността за допускане на касационното обжалване. Независимо от това може да се отбележи, че е формирана постоянна практика на съдилищата, която съобразява разпоредбата на чл.14, ал.1 ЗГР. Според текста фамилното име на всяко лице е фамилното или бащино име на бащата. При категоричната и ясна правна уредба няма основание да се даде разрешение, различно от постановеното във въззивното решение, с което е отказано да се уважи искане към фамилното име на бащата да се прибави и това на майката.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 256 от 28.10.2011 г. по гр.д. N 523/2011 година на Хасковския окръжен съд в частта, предмет на касационно разглеждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар