Определение №948 от по ч.пр. дело №1673/1673 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 948
София,30.07.2009 година
 
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на  седемнадесети юни две хиляди и девета  година в състав:
                 Председател:     ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА
                        Членове: СВЕТЛА ЦАЧЕВА                                                                                                 АЛБЕНА БОНЕВА
    
изслуша докладваното от съдията  Цачева  гр. д. № 333 по описа за 2009 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
        Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 364 от 25.11.2008 година по гр.д. № 468/2008 година на Хасковски окръжен съд е оставено в сила решение № 318 от 23.07.2008 г. по гр.д. № 2106/2007 г. на Хасковски районен съд, с което са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ, предявени от Р. Т. Г. от гр. Х. против Професионална гимназия по механоелектротехника “С”, гр. Х. за отмяна на заповед за уволнение № 33 от 15.10.2007 г.; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност “учител” и за присъждане на обезщетение по чл. 255, ал.1 КТ в размер на 2080,44 лева. В решението е прието, че работодателят е прекратил трудовия договор с ищцата Р на основание чл. 328, ал.1, т.3 КТ поради намаляване на обема на работата, което обстоятелство е установено по делото – спрямо предходната учебна година, през 2007/2008 г. броят на учениците, съответно на паралелките в училището бил намален; намален бил и финансовия ресурс, предвиден от финансиращият орган, което наложило съкращаване на преподавателския състав. Съдът е приел, че уволнението е извършено в нарушение на закона, тъй като по делото не е била установена законността на проведения от работодателя подбор по чл. 329, ал.1 КТ. Приел е, че от представения протокол за извършен подбор не се установява от какви факти се е ръководела комисията по подбора и въз основа на какви обстоятелства е формирала преценката си кой от учителите има по-висока квалификация и работи по-добре.
Касационна жалба против решението на Хасковски окръжен съд е постъпила от Професионална гимназия по механоелектротехника “С”, гр. Х.. Поддържа се, че обуславящия изхода на делото въпрос по приложението на чл. 329, ал.1, КТ – подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя по чл. 329, ал.1 КТ, е налице противоречива практика на съдилищата. Представени са решение № 326 от 18.03.2008 г. по гр.д. № 1* от 2007 г. на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд; решение от 03.01.2008 г. по гр.д. № 592/2007 г. на Софийски апелативен съд и решение от 07.01.2008 г. по гр.д. № 617/2007 г. на Софийски апелативен съд, съгласно които извършеният от работодателят подбор по чл. 329, ал.1 КТ е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, както и решение № 1* от 18.10.2004 г. по гр.д. № 2* от 2002 г. на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд; решение № 1* от 19.07.2005 г. по гр.д. № 482/2005 г. на Врачански окръжен съд; решение № 1* от 29.12.1999 г. по гр.д. № 768 от 1999 г. на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд и решение от 19.12.2007 г. по гр.д. № 374/2007 г. на Софийски апелативен съд, в които е прието, че упражняването на правото на подбор подлежи на съдебен контрол както в частта относно неговото формално извършване, така и относно спазването на посочените в чл. 329, ал.1 КТ критерий за преценка качествата на служителите. Ответницата по касационната жалба Р. Т. Г.не взема становище.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че са налице основанията по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение на Хасковски окръжен съд по гр.д. 468/2008 г. По повдигнатият с изложението към касационната жалба материалноправен въпрос по приложението на чл. 329, ал.1 КТ, имащ значение за изхода на делото, е налице противоречива практика на съдилищата, поради което Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на решение№ 364 от 25.11.2008 година по гр.д. № 468/2008 година на Хасковски окръжен съд.
Делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар