Определение №95 от 41374 по гр. дело №1379/1379 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 95

С. 10.04.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 9 април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1379/2012 година

Постъпила е касационна жалба от М. К. Л. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. И. Р., против въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ВО, V с-в, № 900 от 01.06.2012г. по в.гр.д. № 945/2012г., с което е потвърдено решението на Пловдивския районен съд, V гр. с-в, № 4753 от 28.12.2011г. по гр.д. № 1509/2010г., с което е прогласена по отношение на В. С. М. нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот. акт № 46/2009г., с който Д. К. Л. /починал след постановяване на въззивното решение/ е продал на брат си М. К. Л. 1/6 ид. част от подробно описания недвижим имот.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 19.07.2012г. и е постъпила във ВКС на 05.12.2012г., т.е. производството пред ВКС е висящо от 05.12.2012г. По отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., в сила от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. В случая заявената от ищцата цена на иска е 4000 лв., при данъчна оценка на процесната част от имота 3966,60 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на М. К. Л. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на М. К. Л. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. И. Р., против въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ВО, V с-в, № 900 от 01.06.2012г. по в.гр.д. № 945/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар