Определение №95 от 43153 по тър. дело №2438/2438 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 95
гр. София, 22.02.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2438/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Районна потребителна кооперация „Р.” със седалище в [населено място] – чрез пълномощника адв. С. Банкова, срещу въззивно решение № 144 от 22.06.2017 г., постановено по в. гр. д. № 132/2017 г. на Габровски окръжен съд. С посоченото решение е потвърдено решение № 91 от 06.03.2017 г. по гр. д. № 1486/2012 г. на Габровски районен съд, с което е отхвърлен предявеният от РПК „Р.” против [фирма] иск за установяване и обявяване на нищожност на договор, оформен в нотариален акт за продажба на недвижим имот № 118, том І, дело № 100 от 04.05.2007 г. на нотариус Н. М. с рег. № 165, поради липса на съгласие – чл.26, ал.1 ЗЗД.
В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на въззивното решение на основанията по чл.281, т.3 ГПК и се прави искане за неговата отмяна. С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което допускането на касационно обжалване се поддържа на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.
В срока по чл.287, ал.1 ГПК е подаден отговор от ответника [фирма] – [населено място], който изразява становище за недопускане на въззивното решение до касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото намира, че касационната жалба е процесуално недопустима по следните съображения :
С разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК, обн. в ДВ бр.50/03.07.2015 г., в сила от 07.07.2015 г., са изключени от обхвата на касационното обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела.
С обжалваното въззивно решение е разгледан иск с правно основание чл.26, ал.1 ЗЗД за установяване нищожност на договор за продажба на недвижим имот. Договорът е сключен между търговци по смисъла на чл.1, ал.1, т.1 и т.2 ТЗ и по аргумент от чл.286, ал.1 и ал.3 ТЗ следва да се приеме, че носи белезите на търговска сделка. Качеството на страните по делото и предмета на спора обуславят търговския характер на делото, поради което преценката дали решението подлежи на касационно обжалване следва да се извърши съобразно правилата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК за достъп до касационен контрол по търговски дела.
Съгласно чл.69, ал.1, т.4 вр. т.2 ГПК, размерът на цената на иск за съществуване на договор, който има за предмет вещни права върху недвижим имот, е данъчната оценка на правото /имота/. С депозирана пред първоинстанционния съд молба вх. № 5941/15.07.2016 г. ищецът РПК „Р.” е представил удостоверение за данъчна оценка на имота, обект на продажба, и е уведомил съда, че според данъчната оценка цената на иска по чл.26, ал.1 ЗЗД е 18 259.20 лв. Предвид обстоятелството, че определената по правилото на чл.69, ал.1, т.4 вр. т.2 ГПК цена на иска е под предвидения в чл.280, ал.2, т.1 ГПК минимален праг за достъп до касационно обжалване по търговски дела – 20 000 лв., въззивното решение не подлежи на касационно обжалване и подадената срещу него касационна жалба следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.
Разноски не са претендирани от ответника по касация и не следва да се присъждат.
Мотивиран от горното и на основание чл.280, ал.2, т.1 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районна потребителна кооперация „Р.” с ЕИК[ЕИК] – [населено място], срещу въззивно решение № 144 от 22.06.2017 г., постановено по в. гр. д. № 132/2017 г. на Габровски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest