Определение №95 от по гр. дело №1537/1537 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N  95
 
София, 22.01.2010г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари……………………….
две хиляди и десета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                        Членове:   ЕМИЛ ТОМОВ                                                            
                                                                                       ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при секретаря……………………..…………………………………………………………… в присъствието на прокурора..….………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………
гр.дело N 1537/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ЕТ” М. Д. М. ”, гр. В., чрез пълномощника му адв. А. А. от АК-Варна, срещу решение № 87 от 8.06.2009 година по гр.д. N 125/2009 година на Варненския апелативен съд, с което е оставено в сила решение № 541 от 8.12.2008г. по т.д. № 79/2008г. на Варненския окръжен съд. С него е отхвърлен иск на касатора срещу Б. В. Л. от гр. В. за заплащане на сумата 22 956, 81 лева, съставляваща обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане – иск с правно основание чл.45 ЗЗД във вр. с чл.203, ал.2 КТ.
Ответникът Б. В. Л., чрез пълномощника си адв. Ст. К. от АК-Варна, оспорва касационната жалба.
Жалбата е процесуално допустима, тъй като е постъпила в срока по чл.283 ГПК, подадена е от легитимирано лице и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
В касационната жалба, както и в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, не са формулирани материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани с решителните мотиви на съда за отхвърляне на иска по чл.45 ЗЗД във вр. с чл.203, ал.2, предл.1 КТ. Посочено е, че „съдът неправилно е приел, че на ответника не може да се вмени вина за неспазване на температурния режим в хладилното помещение, така, както е зададен в международната товарителница”. Депозираните доказателства са установили евентуален умисъл на деликвента, а той е довел до вредоносния резултат. Този извод съответствал на ТР №3/2004г. ОСГК. Сочи и решение № 1665/10.01.2006г. на III г.о.на Върховния касационен съд. Евентуално посочва и основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК, в случай, че посочените решения са неотносими към предмета на настоящия спор и липсва задължителна практика по въпроса.
Изложените съображения са за неправилност на решението поради допуснати нарушения на материалния закон – касационно основание за отмяна по смисъла на чл.281, т.3 ГПК. За да се премине към обсъждане на доводите по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване, а в случая те не са налице. Не е формулиран материалноправни и/или процесуалноправен въпрос, който да се разгледа в контекста на някоя от хипотезите по чл.280, ал.1 ГПК. Приложените решения на Върховния касационен съд могат да се квалифицират като искане за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т. 1 и 2 ГПК. Те, обаче, принципно възпроизвеждат текста на чл.203, ал.2 КТ и нямат никакво отношение към разглеждания казус, нито от съдържанието им може да се извлече довод за противоречива практика по някой въпрос. Тъкмо обратно – съществува практика на ВКС по приложението на чл.203, ал.2, предл.1 КТ и тя е последователна в смисъл, че при форма на вината умисъл – когато извършителят съзнава както противоправността, така и настъпването на вредата за работодателя, като иска или допуска появата на вредоносните последици – отговорността е по общия граждански закон. И обратно – ако формата на вината не е умисъл, а небрежност – обикновена /несъзнавана/ или груба /съзнавана небрежност/, отговорността е по трудовия закон – чл.203, ал.1 КТ. Тази практика е постоянна и няма необходимост от преодоляването й, тъй като е неправилна и следва да бъде доразвита или тепърва да се създава такава, в какъвто смисъл е поддържаното от касатора.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 87 от 8.06.2009 година по гр.д. N 125/2009 година на Варненския апелативен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар