Определение №97 от 40970 по гр. дело №1250/1250 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 97

С. 02.03.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1250/2011 година

Постъпила е касационна жалба от Й. П. К. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Б. К., против въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГК, № 339 от 23.06.2011г. по в.гр.д. № 439/2011г., с което е потвърдено решението на Плевенския районен съд, ХІ гр. с-в, № 594 от 07.04.2011г. по гр.д. № 7391/2010г., постановено по искове за присъждане на сумата 240 лв. възнаграждение за работа, 480 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, 200 лв. обезщетение за вреди, причинени от неиздаване на необходимите му документи и 300 лв. за положен труд в празнични дни.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 16.07.2011г. и е постъпила във ВКС на 02.09.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 02.09.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на Й. П. К. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба Й. П. К. от [населено място], против въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГК, № 339 от 23.06.2011г. по в.гр.д. № 439/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар