Определение №972 от 40456 по гр. дело №4030/4030 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 972
София 05.10.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 590/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. община, подадена от пълномощника гл. юрисконсулт А. Г., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Б възз. с-в, от 26.01.2010г. по в.гр.д. № 9519/2009., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 59 с-в, от 17.06.2009г. по гр.д. № 40782/2008г., с което са уважени исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ на С. К. К..
Ответникът по жалбата С. К. К. от гр. София не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд взе предвид следното:
За да уважи исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ на С. К. срещу С. община въззивният съд е приел, че не е осъществено използваното от работодателя основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ – закриване на част от предприятието, а съкращаване на щата. Въз основа на решението на С. от 23.10.2008г., /с което поради изчерпване на функциите на звеното на оперативните дежурни към дейност „Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие” и пълно дублиране на задълженията им с оперативните дежурни от Оперативния център на С. инспекторат, е закрита дейността „Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие” и са възложени на С. съвет за сигурност и управление при кризи задачите по оповестяване на търговските дружества при положение на война, при военно и извънредно положение/, съдът е приел, че дейността не е закрита, а ще продължи да се осъществява от Оперативния център при С. инспекторат. Не е възприел доводите на ответника С. община, че е налице съществена разлика между функциите на изпълняваната от ищеца длъжност и тези на оперативен дежурен в Оперативен център при С. инспекторат поради това, че ответникът не е представил длъжностната характеристика за втората длъжност.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките по т. 1-3 на същата разпоредба за всеки отделен случай.
Касаторът С. община моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК и по процесуалноправния въпрос какви са правните последици от неизпълнение на указанията на съда за представяне на определено доказателство, което обективно не съществува. Представя съдебна практика.
Върховният касационен съд намира, че са налице критериите за селекция на касационните жалби по чл. 280, ал. 1, т 3 ГПК по поставения от касатора въпрос, който е от значение за решаването на конкретния спор, тъй като е обусловил решаващия извод на съда, че не е извършено закриване на дейността на звеното, в което е работил ищеца, и същевременно е от значение за точното прилагане на разпоредбите на чл. 190, ал. 2 във вр. чл. 161 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд. На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 194 лв. по сметка на ВКС.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Б възз. с-в, от 26.01.2010г. по в.гр.д. № 9519/2009.
Указва на С. община в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 194 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар