Определение №979 от 41549 по гр. дело №2749/2749 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 979

С. 02.10.2013г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 2749/2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ОУ „Н. В.” [населено място], [община], подадена от пълномощника адв. В. Я., против въззивното решение на Кърджалийския окръжен съд, № 23 от 31.01.2013г. по в.гр.д. № 2/2013г., с което е потвърдено решението на Момчилградския районен съд, № 123 от 31.10.2012г. по гр.д. № 199/2012г., с което са уважени предявените от Д. Иванова К. против ОУ „Н. В.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация Д. Иванова К. от [населено място] не е изразила становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Д. Иванова К. против ОУ „Н. В.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, въззивният съд е приел, че в нарушение на чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ сключеното между страните споразумение по чл. 107 КТ съдържа срок на трудовото правоотношение. Конкурсът за директор на училището не е бил обявен за заемане на длъжността за определен срок и в споразумението не е посочено на какво основание е уговорен срокът на трудовото правоотношение. Съдът не е възприел доводите на работодателя, че разпоредбата на чл. 107 КТ дава възможност на страните да уговарят и други условия на трудовото правоотношение, включително и неговата срочност. Приел е, че предметът на възникналото от конкурс трудово правоотношение напълно съвпада с предмета на трудовия договор – по отношение на него се прилагат правилата на недействителността, тези за прекратяване на трудовия договор /чл. 336 КТ/ и ограниченията по чл. 68 КТ за сключване на срочен трудов договор.
К. ОУ „Н. В.” моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправния въпрос „явява ли се разпоредбата на чл. 107 КТ специална по отношение на разпоредбата на чл. 68 КТ”. Твърди, че въпросът е решен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, но не сочи и не представя съдебна практика.
ВКС намира, че поставеният въпрос е от значение за решаването на делото, но не е решен от въззивния съд в противоречие със съдебната практика, нито са налице останалите основания по чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване. Трудовото правоотношение, възникнало от конкурс, се различава от това, възникнало от трудов договор, само по начина на възникването му. Със споразумението по чл. 107 КТ могат да се уговарят и други условия по трудовото правоотношение, аналогично на правата на страните при сключване на трудов договор /чл. 66, ал. 2 КТ/, но такива които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Визираните в чл. 68, ал. 3 и 4 КТ ограничения за сключване на срочни трудови договори са приложими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс, в какъвто смисъл е и решение № 41/22.02.2010г. по гр.д. № 3504/2008г. І г.о. ВКС, което е съобразено от въззивния съд.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Кърджалийския окръжен съд, № 23 от 31.01.2013г. по в.гр.д. № 2/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател: Членове:.

Оценете статията

Вашият коментар