Определение №99 от 7.2.2012 по ч.пр. дело №47/47 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 99
София, 07.02.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 47/2012 година.
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Я. Х. Х., чрез адв. Е. В., против определение № 747 от 12. 12. 2011 г. по ч. гр. д. № 774/2011 г. на Добричкия окръжен съд, с което е върната подадената от същия частна касационна жалба вх. № 6420/22. 11. 2011 г. срещу определение № 681 от 17. 11. 2011 г. по ч. гр. д. № 774/2011 г. на Д.. Излагат се съображения за незаконосъобразност на определението поради постановяването му в нарушение на чл. чл. 38 и 39 ГПК и се иска отмяната му и връщане на делото на окръжния съд за администриране на подадената частна касационна жалба.
Ответницата по частната жалба З. А. С. не изразява становище по същата.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, като обсъди доводите на частния жалбоподател и прецени данните по делото, прие следното:
Частната жалба е допустима. Същата е подадена в срок, от лице имащо право на жалба и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С обжалваното определение окръжният съд е върнал, на основание чл. 262, ал. 1, т. 2, вр. чл. 275, ал. 2 ГПК, подадената от Я. Х. Х. частна касационна жалба против определение на въззивен съд, с което е потвърдено първоинстанционно прекратително определение по чл. 129, ал. 3 ГПК. Частната касационна жалба е върната поради неотстраняване в срок нередовностите й – непредставяне на документ за внесена държавна такса в размер на 15 лв., непредставяне на изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, непредставяне на преписи от частната жалба и изложението за насрещната страна.
От данните по делото е видно, че действително частната касационна жалба не е съответствала на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 ГПК, приложими на основание чл. 278, ал. 4 ГПК, поради което законосъобразно е била предоставена възможност на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите й. Съобщението за разпореждането по чл. 285 ГПК е връчено лично на жалбоподателя Я. Х. Х. на 29. 11. 2011 г. Указанията на съда не са били изпълнени в срок и са били налице основанията на чл. 286, ал. 1, т. 2, съотв. чл. 262, ал. 1, т. 2 ГПК за връщане на частната жалба.
Неоснователен е доводът, че поради извършеното връчване на разпореждането с указанията на съда лично на страната, а не на пълномощника й адв. Е. В., посочена и като съдебен адресат, връчването следва да се приеме за нередовно. Действително, съобщението и определението на съда са връчени лично на жалбоподателя, на адреса по местоживеенето му /гр. Д., [улица]/, въпреки че с исковата молба е посочен съдебен адресат – адв. Е. В., [населено място], пл. „Свобода” № 5, ет. 10, офис 1001. От данните по делото е видно, обаче, че жалбоподателят многократно е получавал съобщения и книжа по делото лично на адреса си. От друга страна, като не е отказал съобщението и го е приел, жалбоподателят фактически се е съгласил същото да му бъде връчено лично, а не на съдебния адресат. В този смисъл, не би могло да се приеме, че допуснатото нарушение на съдопроизводствените правила е съществено, опорочава връчването и към постановяване на обжалваното определение срокът за отстраняване нередовностите на частната касационна жалба не е бил изтекъл. .
По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 747 от 12. 12. 2011 г. по ч. гр. д. № 774/2011 г. на Добричкия окръжен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар