Разпореждане № от 41177 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 25.09.2012 година

Иван Недев – председател на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах исканията на К. С. Т. (озаглавени „искане и жалба”), с вх. № 12134/30.08.2012 г. (номер на СРС – 35422/13.08.2012 г.) и вх. № 1787/04.09.2012 г. (номер на СРС – 37857/31.08.2012 г.), за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 4492/2011 г. по описа на Софийски градски съд,

установих:
С разпореждане на ВКС от 03.07.2012 г. по искане с вх. № 9193/2012 г. за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 4492/2011 г. по описа на Софийски градски съд, е отказано образуване на производство за възобновяване на горепосоченото дело.
С решение от 26.04.2011г. по н.о.х.д. № 3093/2010 г. Софийски районен съд е признал К. С. Т. за виновен за извършено престъпление по чл. 290а, вр. чл. 26, ал. 1 НК, като на основание чл.78а, ал. 7, вр. с ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 500 лева. Посоченото решение е потвърдено с решение № 1440 от 27.12.2011 г. по в.н.о.х.д. № 4492/2011 г. на Софийски градски съд.
При наличие на обстоятелства и доказателства, неизвестни на съда, постановил решението, осъденият разполага с възможността да сезира Софийска градска прокуратура с оглед извършване на разследване и изготвяне на предложение за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 3 и чл. 420, ал. 1 НПК.
Подадените искания не са годни да инициират производство пред ВКС по глава тридесет и трета „Възобновяване на наказателни дела” от НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване пред ВКС на в.н.о.х.д. № 4492/2011г. по описа на Софийски градски съд.
Делото, ведно с двете искания, да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведоми К. С. Т..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:
ИВАН НЕДЕВ

Е.В.