Разпореждане № от 41565 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 18.10.2013 година

Иван Недев – председател на първо наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах второто поред исканe (озаглавено съответно „жалба протест”) на П. Х. П., с вх. № 14495 на ВКС от 17.10.2013 г.,

установих:

Пред Районен съд – Дряново, чрез Апелативен съд – Велико Търново, по н.ч.х.д. № 167/2010 г., образувано по тъжба на П. Х. П., конституиран по делото като частен тъжител и граждански ищец, същият е подал „иск за частично възобновяване” /вх. № 2242 на РС – Дряново от 22.07.2013 г./, последван от „уточнение” /вх. № 2555 на РС – Дряново от 06.08.2013 г./. „Иск”-ът и „уточнение”-то към него са администрирани от РС – Дряново до ВКС като искане за възобновяване на посоченото дело и съответно на искателя е отговорено с разпореждане от 25.09.2013 г. на председателя на първо наказателно отделение на ВКС, по вх. № 13287 от 24.09.2013 г.
Настоящата „жалба протест” на П. Х. П. /вх. № 2914 на РС – Дряново от 11.10.2013 г./ е за „обявяване на решението и присъдата по н.ч.х.д. № 167/2010 г. на ДРС за влязло в сила” и издаване на „изпълнителни листове по това дело” срещу Ц. Ш. и П. Х. и същата според искателя не представлява искане за възобновяване.
При това положение, следва да бъде посочено, че същата е извън обсега на компетентност на касационната инстанция.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Районен съд – Дряново.
Да се уведоми П. Х. П. на посочения от него адрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:
ИВАН НЕДЕВ

ЕВ