Разпореждане № от 42114 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 20.04.2015 година

Татяна Кънчева – Председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на И. И. К. с вх. № 4972/17.04.2015 г., подадена чрез адв. В. В. – ВАК,
УСТАНОВИХ:

Подадената молба, макар и с посочено основание чл. 303, ал. 1, т. 1 от ГПК, съдържа искане за отмяна на влязлата в сила присъда № 31 от 04.02.2014 г. по н.о.х.д. № 5285/2012 г. по описа на Районен съд – Варна, потвърдена с решение № 234 от 30.07.2014 г. по в.н.о.х.д. № 537/2014 г. на Окръжен съд – Варна и връщане на делото за разглеждане от нов състав.
По съществото си направеното искане е такова за възобновяване на производството по реда на глава тридесет и трета от НПК, на каквото молителят няма право, тъй като съгл. разпоредбата на чл. 420, ал. 2 от НПК искане за възобновяване на делото на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК може да направи осъдено лице за престъпление от общ характер, неосвободено от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.
В цитираното по-горе производство, развило се пред Районен съд – Варна и Окръжен съд – Варна молителят е участвал в качеството си на граждански ищец.
Поради изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върне на Районен съд – Варна.
Препис от разпореждането да се изпрати на И. И. К. на посочения в молбата съдебен адрес на адв. В. В. – ВАК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ич