Разпореждане № от 42390 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 21.01.2016 година

Вероника Имова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих касационната жалба на частния тъжител и граждански ищец И. П. З., подадена чрез повереника му – адв. И. Д., срещу присъда № 47 от 08.12.2015 г. по в.н.ч.х.д. № 508/2015 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, с вх. № 685 на ВКС от 20.01.2016 г.,
установих:

Касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК и не е годна да образува касационно производство.
От една страна, част от изложените от касатора доводи са свързани с необоснованост на атакувания съдебен акт. Необосноваността не е касационно основание по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1-3 от НПК, поради което и обжалваният акт не може да бъде проверен само на това основание.
От друга страна, в касационната жалба само е маркирано, че присъдата на Окръжен съд – Хасково е постановена в нарушение на закона, без да са посочени данните, които да подкрепят така заявеното касационно основание. ВКС счита за необходимо да отбележи, че касационната проверка не се основава на ревизионното начало, а на данните в подкрепа на релевираните касационни основания, които следва да бъдат изложени ясно, конкретно и съотнесено към конкретните доказателствени източници, които се оспорват.
Предвид горепосоченото, делото следва да бъде върнато на Окръжен съд – Хасково, който да даде седемдневен срок на жалбоподателите за привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, а в случай че нередовността не бъде отстранена – да върне последната на основание чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК. При депозирано допълнение на касационната жалба, същата следва да бъде администрирана на другите страни в производството.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.ч.х.д. № 508/2015 г. по описа на Окръжен съд – Хасково.
Делото с жалбата да се върне на Окръжен съд – Хасково за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на настоящото разпореждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

ВЕРОНИКА ИМОВА

Е.В.