Разпореждане № от 7.9.2011 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 07. 09. 2011 година

Гроздан Илиев – Зам. Председател на Върховен касационен съд, като разгледах молбата от адв. Ц. И. защитник на Л. В. Й. от 16.08.2011 г. с вх.№12842/2011г. за възобновяване на производството по наказателно дело № 599/2008 г. по описа на Районен съд – гр. Видин,

установих:

С присъда № 443 от 28.05.2008 г. постановена по посоченото по – горе дело съдът признал подсъдимия Л. В. Й. за виновен за извършено престъпление по чл. 235, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.
Видински окръжен съд с решение № 143 от 02.11.2008г. постановено по в.н.о.х.д. № 228/2008г. потвърдил първоинстанционната присъда.
С касационна жалба подадена от подсъдимия във ВКС против така постановеното въззивно решение е било образувано н.д.№81/2009г., което два пъти е отлагано, поради неявяване на подсъдимия по уважителни причини и впоследствие с протоколно определение от 19.05.2009г. производството е прекратено.
Видно от материалите по делото в хода на инстанционното производството осъдения Й. е надлежно упълномощил на договорно основание по един защитник за всяка една от съдебните фази, която е гарантирала неговите правни интереси. В този смисъл разпоредбата на чл. 254, ал. 3 и 4 НПК по отношение на осъдения се явява изпълнена. Следователно основанието по чл. 423, ал. 1 НПК за възобновяване на делото не е налице.
Относно претендираните в молбата нарушения на правото на защита на Й., пълномощника следва да се обърне към дисциплинарната комисия на Висшия адвокатски съвет или да сезира прокуратурата, ако счита, че има данни за извършено престъпление. В зависимост от резултата, с който ще приключи наказателно производство, може да се направи искане за възобновяване на делото, на основание чл. 422, ал.1, т. 3 НПК.
Следователно настоящата молба подадена от адв. И. с оглед чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК се явява просрочена, съгласно чл. 421, ал. 3 НПК, поради което мотивиран от изложеното и при липса на основания ВКС да упражни правомощията си по реда на глава тридесет и трета от НПК

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 599/2008 г. по описа на Районен съд – гр. Видин.

Делото ведно с молбата да се върне на Районен съд – гр. Видин.
Да се уведомят адв. Ц. И. и Л. В. Й..

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр. Илиев/

м.л.