Разпореждане №106 от 41712 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 106

София, 14.03.2014 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледа преписка с вх. № 3543/11.03.2014 г. констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Окръжен съд Варна частна жалба от В. С. А., [населено място] против определение № 146 от 13.01.2014 г. на Окръжен съд Варна по гр. д. № 2117/2013 г. по описа на Окръжен съд Варна.
При проверка на преписката бе установено, че е представен платежен документ от 10.02.2014 г. за 15 лв., но от посоченото в него основание за плащане не става ясно дали внесената държавна такса е относима към конкретното дело. Това налага жалбоподателят да представи платежен документ с внесена по сметка за държавни такси на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. /петнадесет лева/, в който като основание за плащане да посочи номера на делото, по което е постановен обжалваният акт – гр. д. № 2117/2013 г. по описа на Окръжен съд Варна.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Окръжен съд Варна преписка с вх. № 3543/11.03.2014 г. за изпълнение на дадените указания.
Председател на I-во отделение на ТК, ВКС:
_____________