Разпореждане №109 от 43677 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 109

гр. София, 31.07.2019 г.

ВАНЯ АТАНАСОВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 7294 от 30.07.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 303/ чл. 304 ГПК – I поток.
Молба с вх. № 8185/03.05.2019г. за отмяна на решение № 179/08.04.2019г. по гр.д. № 163/2018г. на ВКС, на решение № 399/01.11.2017г. по в.гр.д. № 619/2017г. на ОС-Хасково и решение № 430/03.07.2017г. по гр.д. № 1804/2016г. на РС-Хасково, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ молбата за отмяна е подадена лично, но с последваща молба за отстраняване на нередовности е представено пълномощно за упълномощен в производството по отмяна адвокат ;
4/ не е внесена e дължимата държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – в молбата за отмяна се съдържа искане за освобождаване от задължението за внасяне на такса на основание чл. 83, ал.2 ГПК, по което липсва произнасяне;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор;
6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд да се произнесе по съдържащото се в молбата искане по чл. 83, ал.2 ГПК и да укаже на молителя да впише молбата за отмяна.
По изложените съображения, и. ф.председател на Първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

Връща преписката на Районен съд – Хасково:
1. Да се произнесе по съдържащото се в молбата искане по чл. 83, ал.2 ГПК.
2. Да укаже на молителя да впише молбата за отмяна.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: