Разпореждане №116 от 42117 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 116

София, 23.04.2015 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледа преписка вх. № 5002/20.04.2015 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Варненски окръжен съд касационна жалба от [фирма], [населено място] против решение № 13 от 08.01.2015 г. по гр./т. д. № 1576/2014 г. на В..
В конкретния случай касационната жалба и изложението по чл. 280, ал. 1 ГПК не отговарят на изискванията на чл. 284, ал.1, т. 5 ГПК, тъй като липсва подпис на жалбоподателя или на процесуалния му представител.
Също така не е изпълнена редовно процедурата по размяна на книжата по чл. 287, ал. 1 от ГПК, тъй като, видно от приложените разписки не са изпратени преписи от жалбата и приложенията към нея на ТЛП – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.

По горните съображения, Председателят на І т. о. на ВКС
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка с вх. № 5002/20.04.2015 г. на Варненски окръжен съд.

Председател на І-во отделение на ТК, ВКС:__________