Разпореждане №137 от 42460 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 137

София, 31.03.2016 г.

Тотка Калчева, Председател на І отделение на Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след като разгледа преписка вх. № 3359/24.03.2016г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по изпратена от Плевенски окръжен съд частна жалба на В. Х. Й. срещу разпореждане № 295/08.02.2016г., постановено по в.гр.д.№ 527/2015г. от Плевенски окръжен съд, с което на осн. чл. 286, ал.1, т.3 ГПК, съдът е върнал касационната жалба на жалбоподателя.
В обжалваното разпореждане е посочено, че същото подлежи на обжалване пред ВКС. Частната жалба е подадена на 16.02.2016г., т.е. след изменението на чл.274, ал.2 ГПК (ДВ бр.50/03.07.15г. в сила от 07.07.15г.).
С постъпилата частна жалба се обжалва разпореждане, постановено по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК от окръжен съд като въззивна инстанция.
Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 ГПК, когато определение, от категорията на обжалваемите по чл.274, ал.1 определения, е постановено от окръжен съд като въззивна инстанция, то подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чийто акт е окончателен. Постъпилата преписка следва да се изпрати на компетентния съд за произнасяне по частната жалба, в случая – Великотърновския апелативен съд.
По изложените съображения, Председателят на І т. о. на ВКС
Р А З П О Р Е Д И :

ИЗПРАЩА преписка с вх. № 3359/24.03.2016г. на Великотърновския апелативен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на І т.о. на ВКС: