Разпореждане №158 от 42907 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 158

гр. София, 21.06.2017 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 5890 от 15.06.2017 г., констатира следното:

Производството е по чл. 303/304 ГПК – II поток
Преписката е образувана по молба за отмяна вх. № 1517/ 09.02.2017 г. допълнена с вх. № 6184/02.06.2017 г. на действия/бездействия на ДСИ по изп.дело № 215/2016 г.
Молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря частично на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК, но не са конкретизирани действията/бездействията на ДСИ, чиято отмяна се иска, указания за отстраняване на която нередовност не са давани;
3/ молбата за отмяна е подадена лично;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ не е осъществена процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК, тъй като няма данни да са връчени преписи и от документите към вх. № 6184/02.06.2017 г. по описа на ВКС на насрещните страни;
6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС /ако искането е за отмяна на постановление за възлагане/.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия орган за привеждане в съответствие с тях, както следва: 1/да се конкретизират какви са действията/бездействията на ДСИ, чиято отмяна се иска; 2/ да се връчат преписи и от документите към вх. № 6184/02.06.2017 г. по описа на ВКС на насрещните страни; 3/да се впише молбата съгласно чл. 112, б. „к” ЗС / ако искането е за отмяна на постановление за възлагане/.
По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката вх. № 5890 от 15.06.2017 г. на ДСИ П. С. при РС Ямбол, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: