Разпореждане №179 от 41032 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 179

София, 03.05.2012 г.

ТАНЯ РАЙКОВСКА, Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледа преписка вх. № 6157/26.04.2012 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Софийски градски съд частна касационна жалба от А. Г. М.- А. и С. С. А., двамата от [населено място], против определение от 15.02.2012 г. на Софийски градски съд, постановено по ч.гр.д. № 1468/2012 г. по описа на Софийски градски съд.
При проверка на преписката бе установено, че не е представено пълномощно за процесуално представителство пред ВКС за адвокат Я. П.. Това налага отстраняване на констатираната нередовност.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на частната касационна жалба, което налага връщане на преписката на Софийски градски съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Софийски градски съд преписка с вх. № 6157/26.04.2012 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________