Разпореждане №189 от 41094 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 189

гр. София, 04.07. 2012 г.

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА – Председател на второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 9 316/29.06.2012 г., констатира следното:

Преписката е образувана по повод постъпила касационна жалба от Б. К. С. от [населено място], срещу решение № 1 954 от 19.12.2011 г. на Софийски апелативен съд, постановено по в. гр. д. № 3 097/2011 г. по описа на същия съд.

При проверка редовността на касационната жалба администриращият съд не е съобразил, че същата не отговаря на изискванията на действащата в момента процесуална уредба. В представеното изложение (в изпълнение на дадени от съда указания) касаторът не сочи и обосновава касационни основания по чл. 280, ал. 1 ГПК. Преписката следва да бъде върната на въззивния съд за отстраняване на констатираните нередовности.

По горните съображения, Председателят на ІІ т.о на ВКС

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка с вх. № 9 316/29.06.2012 г. на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: