Разпореждане №241 от 4.12.2018 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 241

гр. София, 04.12.2018 г.

МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11315 от 30.11.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 59 ЗЗД /II поток/
Касационна жалба вх. № 16180/19.09.2018 г. срещу решение № 2041 от 30.07.2018 г. по гр. д. № 2163/2012 г. по описа на Софийски апелативен съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /към КЖ/;
6/ не е внесена изцяло дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК /внесена е само една държавна такса в размер на 30 лв., а дължимата е 60 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и дължат отделни държавни такси/;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи
/постъпил отговор, в срок, не е приподписан от адвокат или лице с юридическа правоспособност/.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждането й в съответствие с тях, а именно: за указване на жалбоподателите да внесат още 1 бр. държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лв. по сметка на ВКС, както и отговорът да се приподпише от адвокат, или да се представят доказателства, ако П. У. притежава юридическа правоспособност, както и към отговора да се приложи пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност на основание чл. 278, ал. 4, във връзка с чл. 284, ал. 2 ГПК.
По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: