Разпореждане №33 от 15.2.2018 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 33

гр. София, 15.02.2018 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 1668 от 14.02.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 3474 от 06.10.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 34 ЗС (фаза по допускане) – I поток;
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 04.09.2017 г.-пощ.клеймо-04.10.2017 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК (ред.до изм.-ДВ, бр.86 от 2017);
3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – налице е несъответствие между фамилията на касатора, посочена в касационната жалба – К. и тази, отразена в адвокатското пълномощно – К.;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК-към КЖ- след указания;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева-след указания;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи на всички съделители – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски, подписан от адвокат М. А., чиято представителна власт съгласно пълномощното на л.47 по в.гр.д.№ 355/2017 г. важи само до приключване на делото пред ОС Благоевград, но не и за извършване на процесуални действия пред ВКС.
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за прилагане към отговора на касационната жалба на надлежно адвокатско пълномощно, на основание 287, ал. 1, изр. 2, във връзка с чл. 284, ал. 2 от ГПК, за конкретизиране от страна на касатора коя фамилия следва да се приеме за меродавна, както и да потвърди, че касаторът и упълномощителят по приложеното адвокатско пълномощно са едно и също лице.
По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Окръжен съд Благоевград за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: