Разпореждане №435 от 13.11.2015 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 435
София, 13.11.2015 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, Председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледа преписка вх. № 13609/09.11.2015 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Бургаски окръжен съд частна касационна жалба от [фирма], [населено място] срещу определение № 1984 от 27.08.2015 г. по ч.гр.д. № 1461/2015 г. на Бургаски окръжен съд.
При преглед на преписката бе установено, че в атакувания съдебен акт изрично се посочва възможността за обжалването му, при условията на чл. 280 ГПК. Частната касационна жалба, обаче, е подадена след влизане в сила на измененията на ГПК на 07.07.2015 г. /ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г./. Това налага администриращият съд да извърши надлежна проверка относно допустимостта на подадената частна касационна жалба съгласно чл. 274, ал.4 ГПК във вр. с чл. 280, ал.2, т.1 ГПК, като след преценка изпълни правомощията си по чл. 274, ал.4 ГПК във вр. с чл. 286, ал.1, т.3 ГПК.
С оглед на гореизложеното, Председателят на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Бургаски окръжен съд преписка с вх. № 13609/09.11.2015 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на ІI-ро отделение на ТК, ВКС:
_____________